Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 301/2013
A A A

SPN-II.7520.501.2008.MS

 

 

DECYZJA Nr     301/2013

 

            Na podstawie art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

potwierdzam

  I.                  Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów, oznaczonego
w ewidencji gruntów jako działka nr 2/1 o pow. 0.0056 ha, nr 2/2 o pow. 0.0373 ha,
nr 2/3 o pow. 0.1517 ha, nr 2/4 o pow. 0.1190 ha, nr 2/5 o pow. 0.1190 ha, nr 2/6
o pow. 0.1208 ha, nr 2/7 o pow. 0.1347 ha, nr 2/8 o pow. 0.1181 ha, nr 2/9 o pow.
0.1165 ha z obrębu 146505_8.0801.

II.                  Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej PKP S.A.) prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie
I decyzji.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat tj. do dnia 1 czerwca 2102r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez wniesienia pierwszej opłaty
i opłat rocznych.

III.                  Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności budowli i innych urządzeń znajdujących się na gruncie opisanym w punkcie I decyzji, wymienionych
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

IV.                  Ostateczna decyzja stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa i prawa użytkowania wieczystego na rzecz PKP S.A.


Uzasadnienie

 

            Stosownie do treści art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” grunty wchodzące w skład linii kolejowych pozostające w dniu 28 lutego  2003r. we władaniu PKP S.A., niestanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A. stają się z dniem 1 czerwca 2003r. z mocy prawa własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem. Do gruntów tych PKP S.A. przysługuje
z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

            Wnioskiem z dnia 11.08.2006r. znak N14-WG3-600-1148/2006 PKP S.A. wystąpiła
o potwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa w oparciu o art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” prawa własności do gruntu stanowiącego linię kolejową, oznaczonego jako dz. ew. nr 2 o pow. 2.1088 ha z obrębu 1-08-01, położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Mokotów. Jednocześnie PKP S.A. wniosła o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu wraz z nabyciem prawa własności naniesień znajdujących się na tym gruncie.

            Pismem z dnia 15.04.2011r. znak N17-WG3b-600-234/2011 PKP S.A. poinformowała, że w wyniku modernizacji ewidencji gruntów dz. ew. nr 2 z obrębu 1-08-12 uległa podziałowi, z której powstały działki ew. nr 2/1 o pow. 0.0056 ha, nr 2/2 o pow. 0.0373 ha, nr 2/3 o pow. 0.1517 ha, nr 2/4 o pow. 0.1190 ha, nr 2/5 o pow. 0.1190 ha, nr 2/6 o pow. 0.1208 ha, nr 2/7 o pow. 0.1347 ha, nr 2/8 o pow. 0.1181 ha, nr 2/9 o pow. 0.1165 ha, nr 2/10 o pow. 0.6467 ha, nr 2/11 o pow. 0.0587 ha, nr 2/12 o pow. 0.2069 ha, nr 2/13 o pow. 0.2738 ha.

            PKP S.A. oświadczeniem z dnia 15.04.2011r. poinformowała, że w dniu
28 lutego 2003r. grunt oznaczony jako działki ew. nr 2/1 o pow. 0.0056 ha, nr 2/2 o pow. 0.0373 ha, nr 2/3 o pow. 0.1517 ha, nr 2/4 o pow. 0.1190 ha, nr 2/5 o pow. 0.1190 ha, nr 2/6 o pow. 0.1208 ha, nr 2/7 o pow. 0.1347 ha, nr 2/8 o pow. 0.1181 ha, nr 2/9 o pow. 0.1165 ha, nr 2/10 o pow. 0.6467 ha, nr 2/11 o pow. 0.0587 ha, nr 2/12 o pow. 0.2069 ha, nr 2/13 o pow. 0.2738 ha z obrębu 1-08-01 wchodził w skład linii kolejowej Nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy.

PKP S.A. oświadczeniem z dnia 16.07.2012r. poinformowała, że według stanu na dzień 28.02.2003r. w stosunku do działek ew. nr 2/1 o pow. 0.0056 ha, nr 2/2 o pow.
0.0373 ha, nr 2/3 o pow. 0.1517 ha, nr 2/4 o pow. 0.1190 ha, nr 2/5 o pow. 0.1190 ha, nr 2/6 o pow. 0.1208 ha, nr 2/7 o pow. 0.1347 ha, nr 2/8 o pow. 0.1181 ha, nr 2/9 o pow. 0.1165 ha, nr 2/10 o pow. 0.6467 ha, nr 2/11 o pow. 0.0587 ha, nr 2/12 o pow. 0.2069 ha, nr 2/13 o pow. 0.2738 ha z obrębu 146505_8.0801 PKP S.A. nie przysługiwało prawo własności z żadnego tytułu.

            Przedmiotem niniejszej decyzji są działki ew. nr 2/1, nr 2/2, nr 2/3, nr 2/4, nr 2/5,
nr 2/6, nr 2/7, nr 2/8, nr 2/9 z obrębu 1-08-01.

            Pismem z dnia 02.08.2012r. znak BG-D-IV-A.6621.8176.2012.KLU Prezydent m.st. Warszawy poinformował, że:

1)      dz. ew. nr 2/1 z obrębu 1-08-02 stanowi: GRUNT NIEHIPOTEKOWANY CZ.OS.WŁ.ZAP.W TAB.LIKWID.WSI ZBARŻ POD NR 3 – pow. 0.0056 ha,

2)      dz. ew. nr 2/2 z obrębu 1-08-01 stanowi: TER.POD UL.Z OS.WŁOŚĆ.ZAP.W TABELI LIKWID.WSI ZBARŻ – pow. 0.0373 ha,

3)      dz. ew. nr 2/3 z obrębu 1-08-01 stanowi: GRUNT NIEHIPOTEKOWANY CZ.OS.WŁ.ZAP.W TAB.LIKWID.WSI ZBARŻ POD NR 3 DZ. 1 I 2 – pow. 0.1517 ha,

4)      dz. ew. nr 2/4 z obrębu 1-08-01 stanowi: GRUNT NIEHIPOTEKOWANY CZ.OS.WŁ.ZAP.W TAB.LIKWID.WSI ZBARŻ POD NR 2 – pow. 0.1190 ha,

5)      dz. ew. nr 2/5 z obrębu 1-08-01 stanowi: GRUNT NIEHIPOTEKOWANY CZ.OS.WŁ.ZAP.W TAB.LIKWID.WSI ZBARŻ POD NR 1 – pow. 0.1190 ha,

6)      dz. ew. nr 2/6 z obrębu 1-08-01 stanowi: GRUNT NIEHIPOTEKOWANY CZ.OS.WŁ.ZAP.W TAB.LIKWID.WSI ZBARŻ POD NR 7 – pow. 0.1208 HA,

7)      dz. ew. nr 2/7 z obrębu 1-08-01 stanowi: GRUNT NIEHIPOTEKOWANY CZ.OS.WŁ.ZAP.W TAB.LIKWID.WSI ZBARZ POD NR 6 – pow. 0.1347 ha,

8)      dz. ew. nr 2/8 z obrębu 1-08-01 stanowi: GRUNT NIEHIPOTEKOWANY CZ.OS.WŁ.ZAP.W TAB.LIKWID.WSI ZBARŻ POD NR 5 – pow. 0.1181 ha,

9)      dz. ew. nr 2/9 z obrębu 1-08-01 stanowi: ZBARŻ HIP.NR 26 CZ. – pow. 0.1165 ha.

Jednocześnie powyższym pismem z dnia 02.08.2012r. Prezydent m.st. Warszawy poinformował, że na dzień 28.02.2003r. działki ew. nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 1-08-01 stanowiły działkę nr 2 z obrębu 1-08-01, dla której w operacie ewidencji gruntów i budynków jako władający figurowała Centralna Dyrekcja Kolei Państwowych

Pismem z dnia 17.08.2012r. znak BG-D-IV-A.6621.8697.2012.KLU Prezydent m.st. Warszawy poinformował, że dla dawnej dz. nr 2 z obrębu 1-08-01 jako władający figurowała Centralna Dyrekcja Kolei Państwowych. Natomiast w stosunku co do poszczególnych nieruchomości hipotecznych stanowiących m. in. przedmiotową działkę oznaczonych jako:

ZBARŻ HIP. NR 26 CZ. – pow. 0.1165 ha,

OS. WŁOŚC. ZAP. W TAB. LIKWID. WSI ZBARŻ POD NR 3 CZ – pow. 0.0056 ha,

OS. WŁOŚC. ZAP. W TAB. LIKWID. WSI ZBARŻ POD NR 5 CZ. – pow. 0.1181 ha,

OS. WŁOŚC. ZAP. W TAB. LIKWID. WSI ZBARŻ POD NR 6 CZ. – pow. 0.1347 ha,

OS. WŁOŚC. ZAP. W TAB. LIKWID. WSI ZBARŻ POD NR 1 CZ. – pow. 0.1190 ha,

OS. WŁOŚC. ZAP. W TAB. LIKWID. WSI ZBARŻ POD NR 2 CZ. – pow. 0.1190 ha,

GRUNTY TAB. WSI ZBARŻ TER. DAWNEJ DROGI – pow. 0.0373 ha,

OS. WŁOŚC. ZAP. W TAB. LIKWID. WSI ZBARŻ POD NR 3 CZ. DZ.1 I DZ. 2 CZ. – pow. 0.1517 ha,

OS. WŁOŚC. ZAP. W TAB. LIKWID. WSI ZBARŻ POD NR 7 CZ. – pow. 0.1215 ha

właściciel był nieustalony.

Pismem z dnia 03.10.2012r. znak GK-SP-GSP-I.6820.293.2012.BWO Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy poinformował, że do gruntu oznaczonego obecnie jako działki ew. nr: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12. 2/13 w obrębie 1-08-01 a stanowiące dawniej dz. nr 2 z tego samego obrębu, na dzień 28.02.2003r. Skarbowi Państwa ani m.st. Warszawa nie przysługiwał tytuł własności do dawnej dz. ew. nr 2 z obrębu 1-08-01.

Zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” informacje
o zamiarze potwierdzenia niniejszą decyzją nabycia praw, o których mowa w punkcie
I, II i III przedmiotowej decyzji zostały podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim a także na tablicach ogłoszeń
i stronach internetowych poszczególnych urzędów.

W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” grunty objęte niniejszą decyzją stały się z dniem 1 czerwca 2003r. z mocy prawa własnością Skarbu Państwa oraz przysługuje do nich z tym dniem na rzecz PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budowli i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Zgodnie z art. 37a ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez wniesienia pierwszej opłaty.

Natomiast na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym, grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową - obejmującą zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy linie kolejowe - są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W związku z powyższym nie ustala się opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowych gruntów.

            Okres użytkowania wieczystego określony został na dziewięćdziesiąt dziewięć lat.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że nabycie praw opisanych
w punkcie I, II, III niniejszej decyzji nie narusza praw osób trzecich.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-28 08:56:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-28 08:57:44 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1294