Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - INFORMACJA DLA SAMORZĄDÓW
A A A


Oświadczenia majątkowe - informacja dla samorządów 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 60, poz. 490);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282).

 Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

Do złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązani są:

 • przewodniczący sejmiku województwa, marszałek województwa;
 • przewodniczący rad powiatów, starostowie;
 • przewodniczący rad gmin, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast);
 • przewodniczący rad dzielnic m. st. Warszawy

z terenu województwa mazowieckiego.

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta);
 • wyboru/powołania na stanowisko/zatrudnienia (marszałek, starosta).

Kolejne oświadczenia:

 • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta);
 • w dniu odwołania ze stanowiska/w dniu rozwiązania umowy o pracę (marszałek, starosta).

Do pierwszego oświadczenia majątkowego marszałek województwa/starosta/wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność prowadził przed dniem wyboru, zaś radny województwa/powiatu/gminy, jeżeli działalność prowadził z wykorzystaniem mienia (odpowiednio) województwa/powiatu/gminy, w którym uzyskał mandat.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (osoby, które nie podlegają indywidualnemu rozliczeniu się z urzędem skarbowym, np. emeryci rozliczani przez ZUS, rolnicy, bezrobotni nie osiągający dochodów, dokonują na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu składanego oświadczenia majątkowego, stosownej adnotacji odnośnie właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).

 

Wypełnione oświadczenia majątkowe należy przesłać pocztą w zaklejonej kopercie na adres:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Ochrony
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  /z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”/;
 • lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie /z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”/ w:
  Kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pok. Nr 34.

 

Jeżeli określone w ustawach samorządowych terminy na złożenie oświadczenia majątkowego (w zależności od pełnionej funkcji - 30 dni od dnia ślubowania, powołania, zatrudnienia) nie zostaną dotrzymane, Wojewoda Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu, wzywa daną osobę do niezwłocznego złożenia oświadczenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu skutkuje:

 • wójt (burmistrz, prezydent miasta), radny (gminy, powiatu, województwa) - wygaśnięcie mandatu,
 • marszałek województwa, starosta - utrata wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia jego złożenia (w przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone z przekroczeniem terminu); odwołanie w drodze uchwały sejmiku województwa, rady powiatu /odpowiednio/ najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

oswiadczenie_majatkowe_czlonka_zarzadu_woj.pdf
Oświadczenie majątkowe członka zarządu województwa
oswiadczenie_majatkowe_radny_wojewodztwa.pdf
Oświadczenie majątkowe radnego województwa
oswiadczenie_majatkowe_czlonka_zarzadu_powiatu.pdf
Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu
oswiadczenie_majatkowe_radnego_powiatu.pdf
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu
oswiadczenie_majatkowe_wojta.pdf
Oświadczenie majątkowe wójta
oswiadczenie_majatkowe_radnego_gminy.pdf
Oświadczenie majątkowe radnego gminy
Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Czas wytworzenia informacji: 2014-01-23 11:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 15:51:54 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-01-23 11:53:22 Osoba modyfikująca informację: Jerzy Magryś
  ilość odwiedzin: 10165