Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA - SPN.IV
A A A

Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa (SPN-IV)

Kierownik:

Józef Koźlakowski
tel. (22) 695-69-35,
email: jkozlakowski@mazowieckie.pl, pok. 260 

Zakres działania:

Do zadań Oddziału Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie wniosków starostów o wyrażenie zgody w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność  Skarbu Państwa dotyczącymi:
  a) zbywania nieruchomości (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, darowizna, zamiana) oraz nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
  b) bonifikat przy sprzedaży, oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz w trwałym zarządzie,
  c) wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania,
  d) obciążenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  e) zwolnienia z przetargu,
  f) wyrażania zgody na odstąpienie od odwołania darowizny;
 2. nadzór nad starostami w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie przepisów o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomość Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 3. rozpatrywanie wniosków państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o wyrażenie zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu oraz najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości;
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji (rozstrzygnięć) starostów w sprawach trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;
 5. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających z przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 6. rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Oddziału, a także zgłaszanie, w oparciu o rozpatrzone skargi, wniosków o przeprowadzenie postępowań kontrolnych;
 7. realizacja zadań wynikających z przepisów o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie dotyczącym lotnisk i lądowisk wojskowych lub ich części;
 8. rozstrzyganie jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Czas wytworzenia informacji: 2014-07-31 12:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-10 11:06:55 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-07-31 12:26:39 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 35536