Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.63.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.:„BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 449 RELACJI WARSZAWA REMBERTÓW – ZIELONKA OD
A A A

                OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 449 relacji Warszawa Rembertów – Zielonka od km 16,045 do km 19,350– odcinek Ia”,

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 1/1, nr 2/189, nr 64/1, nr 101/1 obręb 3-21-28, nr 59/7, nr 20/19, nr 16/1, nr 17/3, nr 18/1, nr 19 obręb 3-09-09, nr 3, nr 2/184, nr 2/186, nr 2/188 obręb 3-09-03 Dzielnica Rembertów m.st. Warszawa, nr 240 obręb 5-60-02, nr 81 obręb 5-20-12, nr 2 obręb 5-20-09, nr 1 obręb 5-20-08 Gmina Zielonka, powiat wołomiński.
 
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, ustala się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać. Uwagi i wnioski strony mogą składać do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a.


WIŚ-III.7840.7.63.2014.EA

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-06-12 11:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-06-12 11:59:55 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 280