Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ NADZORU GEODEZYJNEGO I KONTROLI WG-I
A A A

Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli WG-I 

 

Kierownik Oddziału:

 

Wioletta Jelska
Telefon: 22 551 09 26,
pokój
nr 400 C
e-mail: wjelska@mazowieckie.pl

 

 

Zakres Działania

Do zakresu działania Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli należy realizacja zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w szczególności:

1. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

b) prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,

c) prawidłowości prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udzielania informacji objętych rejestrem,

d) prawidłowości prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

e) prawidłowości prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

f) wykonywania zadań dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

g) wykonywania zadań dotyczących zakładania geodezyjnych osnów szczegółowych,

h) wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,

i) przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

j) prawidłowości wykonywania i udostępniania map topograficznych i tematycznych,

k) prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie,

l) wykonywania obowiązku analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,

m) wykonywania obowiązku monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,

n) kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

o) spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych, gminnych oraz innych osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;

2. sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących geodezji i kartografii w urzędach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w szczególności:

a)      prawidłowości sposobu załatwiania skarg i wniosków,

b)      prawidłowości i sposobu wykonywani zadań kontrolnych;

3. kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez instytucje publiczne i przedsiębiorców w szczególności:

a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami;

b) wypełniania obowiązku:

  • zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,

c) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i organami kontroli Państwowych w zakresie właściwości nadzoru;

5. współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

6. rozpatrywanie interwencji na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

7. rozpatrywanie skarg i interwencji na działanie starosty /geodety powiatowego/, prezydenta miasta na prawach Powiatu /geodety miejskiego/, marszałka województwa  /geodety województwa/ jako organu administracji geodezyjnej
i kartograficznej;

8. rozpatrywanie skarg i interwencji na działanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej;

9. wnioskowanie do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających przepis art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

10. badanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej i kartograficznej;

11. planowanie działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;

12. prowadzenie szkoleń i instruktażu dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie nadzorowanych zadań;

13. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz intranecie;

14. opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie przeprowadzonych kontroli i realizowanych zadań.

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-29 10:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 14:13:26 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-29 10:07:42 Osoba modyfikująca informację: Joanna Krzemińska
  ilość odwiedzin: 34978