Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY W SIEDLCACH WI-S
A A A

Oddział Infrastruktury w Siedlcach WI-S

Kierownik: 

Andrzej Czarnecki
tel. (25) 644–71–66 pok. 507
fax  (25) 644-71–46
e-mail: aczarnecki@mazowieckie.pl

Zakres działania:

1. Z zakresu administracji  architektoniczno-budowlanej:

  • rozpatrywanie spraw  określonych w przepisach Prawa budowlanego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji,
  • rozpatrywanie spraw  określonych w przepisach Prawa budowlanego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostw.
St. Insp. Urszula Matuszewska tel. (25) 632-20-82 pok. 505
Insp. Woj. Michał Bury tel. (25) 632-20-82 pok. 505
St. Insp. Danuta Gajda tel. (25) 632-20-82 pok. 506

2. Z zakresu specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej:

  • rozpatrywanie spraw określonych w przepisach Prawa budowlanego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w I instancji dla obiektów i robót budowlanych,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulujących, melioracji podstawowych, oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego, sieciami uzbrojenia terenu nie związanymi z użytkowaniem drogi, a w  odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek.,
St. Insp. Woj. Grażyna Ambroziak tel. (25) 644–71–66 pok. 504

3. Z zakresu zagospodarowania przestrzennego:

  • Opiniowanie projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich uzgadnianie w zakresie zadań rządowych,
  • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych,
  • stwierdzenie zgodności z prawem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,.
  • współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie opiniowania uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym. 
Czas wytworzenia informacji: 2014-09-11 12:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Robert Stosio
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-08 12:20:05 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-09-11 12:58:54 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 36237