Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.64.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                   OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Tłuszcz – Łochów od km 48,305 do km 48,350 – odcinek IVB”,

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 303/1, nr 369/5, nr 369,7 nr 371/1, nr 480/4, nr 480/6, nr 516/1, nr 537/1, nr 596, nr 579/1, nr 603/1, nr 635/1 nr 636/1, nr 657/1, nr 658/1, nr 670/1, nr 671/1, nr 672/1, nr 673/14, nr 673/16 obręb 0020 Szewnica, Gmina Jadów, powiat wołomiński.
 
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

WI-III.7840.7.64.2014.EA

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-10 14:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-10 14:35:51 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 136