Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.36.2015.BG1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                        OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Emila Onderkę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie, na odcinku: stacja Czachówek Południowy od km 34,300 do km 38,800”.

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego: 
Gmina Prażmów:
obręb 0013 Krępa dz. ew. nr: 107 (cz. dz.),
obręb 0010 Kędzierówka dz. ew. nr: 249/1 (cz. dz.),
obręb 0003 Bronisławów dz. ew. nr: 404 (cz. dz.), 405 (cz. dz.), 406 (cz. dz.), 408 (cz. dz.), 8/1, 9/1, 10/1, 364/1, 364/2, 376/1, 377, 379/1, 380 (cz. dz.),
obręb 0006 Gabryelin dz. ew. nr:  217, 186/6, 187/1, 209/5, 209/7, 210/18, 210/20, 210/22, 134/2 (cz. dz.),
obręb 0016 Ławki dz. ew. nr: 155,  51, 156/1, 158/8, 158/10, 3/1, 48/1, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 52/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 102/1, 103, 119/1, 152/5, 167 (cz. dz.),
Gmina Góra Kalwaria:
obręb 0014 Czarny Las dz. ew. nr: 105/1,  103/12 (cz. dz.), 195/1, 66/1, 66/2 (cz. dz.),
obręb 0021 Julianów dz. ew. nr: 125 (cz. dz.), 126/1, 127/1. 

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – dalej Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

WI-III.7840.7.36.2015.BG1

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-16 13:47:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-16 13:57:30 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 112