Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO - FCR-VIII
A A A

Oddział Rozwoju Regionalnego - FCR-VIII

 

Kierownik Oddziału:

Jolanta Daruk

tel.  (22) 695-65-26

fax. (22) 695-65-25

jdaruk@mazowieckie.pl

pokój 642

 

Zakres działania:

 1. wykonywanie zadań związanych z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej w zakresie zamykania ZPORR oraz Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC;
 2. archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem ZPORR oraz Interreg, przechowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów przez okres wymagany zgodnie z umową o dofinansowanie, a następnie zwrot tych zabezpieczeń;
 3. realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR wynikających z „Systemu informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych”, w tym sporządzanie dla Instytucji Zarządzającej kwartalnych raportów o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków unijnych stwierdzonych w projektach kontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą dla ZPORR oraz Instytucję Wdrażającą (MJWPU);
 4. nadzór i współpraca z Instytucją Wdrażającą w zakresie odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach ZPORR;
 5. prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania (rejestr dłużników) w zakresie spraw prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą dla ZPORR;
 6. sporządzanie kwartalnych sprawozdań: dla Instytucji Zarządzającej z procesu odzyskiwania od beneficjentów ZPORR nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania oraz dla Instytucji Płatniczej o terminach wpływu i kwotach środków odzyskanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Wdrażającą;
 7. obsługa zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach NPPDL oraz prac Komisji oceniającej w ramach wskazanego programu, w tym:
  • realizacja działań związanych z naborem wniosków na kolejne okresy realizacji programu oraz obsługa wojewódzkiej komisji oceniającej wnioski aplikacyjne złożone przez gminy i powiaty województwa,
  • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie projektów realizowanych w ramach NPPDL,
  • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
  • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 8. realizacja zadań dofinansowywanych z rezerwy celowej budżetu państwa służących rozwojowi województwa oraz zadań realizowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie realizowanych projektów,
  • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
  • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich w ramach: RPO WM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PO KL 07-13, a w tym:
  • opracowanie i przygotowanie, we współdziałaniu z wydziałami Urzędu, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi realizującymi projekty materiałów planistycznych do projektu budżetu środków europejskich, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych,
  • przygotowanie projektów zmian w budżecie środków europejskich,
  • weryfikacja wniosków o uruchamianie oraz przyznawanie zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006, Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
 10. współdziałanie z samorządem województwa, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w zakresie realizacji i finansowania zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;
 11. przygotowywanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wniosków o zwiększenie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa;
 12. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich;
 13. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania w układzie zadaniowym wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich;
 14. sporządzanie dla właściwej Instytucji Zarządzającej lub Koordynującej okresowych informacji na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w danym roku budżetowym z rezerwy celowej na realizację programów i projektów;
 15. wspieranie działań wydziałów Urzędu oraz zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, a także Państwowej Straży Rybackiej, w zakresie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych oraz środków z rezerwy celowej budżetu państwa, służących rozwojowi województwa;
 16. reprezentowanie Wojewody w pracach Podkomitetu Monitorującego POKL 07-13
  oraz Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa w ramach POKL 07-13;
 17. sporządzanie i aktualizowanie analizy ryzyka oraz RPD Urzędu w obszarze dotyczącym pionu FE, monitorowanie realizacji RPD Urzędu;
 18. przechowywanie dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami i przygotowanie ich do archiwizacji oraz digitalizacja danych gromadzonych
  przez oddział.
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-10 09:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Rafał Rudnik
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 12:52:56 Osoba udostępniająca informację: Rafał Rudnik
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-10 09:38:37 Osoba modyfikująca informację: Rafał Rudnik
  ilość odwiedzin: 949