Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.1671.2011.JT(MK3) OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                         OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) – dalej k.p.a., informuję, że w dniu 18 marca 2015 r., zostało wszczęte na wniosek strony: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany na podstawie art. 155 k.p.a. oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r., poz. 1409 ze zm.), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 196/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto na Pilicą - gr. Województwa, na odcinku od km ok. 0+500 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 7) do km 13+263,85 (granica pomiędzy gminami Belsk Duży i Mogielnica)”.             
     Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.).
    Wnioskodawca wnosi o:
1. Zmianę decyzji nr 196/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., znak WIŚ-II.7820.1.671.2011.JT (MK3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 155 k.p.a., poprzez wprowadzenie zmiany numeracji działek:
a) było: obręb Odrzywołek, dz. 101/1 (101/3; 101/4)
    wnioskuje o: obręb Odrzywołek, dz. 101/3 (101/7; 101/8), 101/4 (101/9; 101/10)
b) było: obręb Belsk Duży, dz. 69 (69/1; 69/2), 70 (70/1, 70/2)
    wnioskuje o: obręb Belsk Duży, dz. 291/1 (291/3; 291/4), 291/2 (291/5; 291/6)
c) było: obręb Skowronki, dz. 38 (38/3; 38/4)
    wnioskuje o: obręb Skowronki, dz. 38 (38/3; 38/4; 38/5).
2. Zmianę decyzji nr 196/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., znak WIŚ-II.7820.1.671.2011.JT (MK3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r., poz. 1409 ze zm.), poprzez zatwierdzenie zamiennego rozwiązania projektowego dla odcinka od km 0+500 do km 3+500. Przedmiotowa zmiana dotyczy działek wchodzących w zakres obecnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 728 na terenie gmin Grójec i Belsk Duży i będzie obejmowała działki:
     - obręb Belsk Mały: 113/2, 112/2, 104/4, 103/1, 102/1, 101/1, 100/1, 99/1, 98/1, 97/1, 96/1, 95/2, 92/1, 91/1, 90/1, 89/2, 201/2, 174/9, 157;
     - obręb Odrzywołek: 238/1, 236/1, 235/1, 234/1, 233/3, 233/5, 232/1, 230/1, 229/1, 228/1, 227/1, 216/1, 215/1, 178/1, 205/1, 204/1, 203/1, 202/1, 201/1, 200/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 195/1, 194/1, 193/3, 191/1, 113/4, 111/1, 109/1, 101/9, 101/7, 101/5, 100/1, 80/3, 78/1, 64/1, 62/1, 344, 239;
     - obręb Worów: 262/4, 262/5, 263/1, 265/1;
     - obręb m. Grójec: 3957/1, 4353/1.
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i pt.), gdzie można się z nimi zapoznać do dnia wydania orzeczenia w sprawie.  Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
    § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

znak sprawy: WIŚ-II.7820.1.671.2011.JT(MK3)

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-01 10:07:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-01 08:44:41 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: 2015-04-01 10:07:37 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 128