Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7840.5.11.2014.AM ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

WI-II.7840.5.11.2014.AM

                       Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

     Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 t.j.) informuję, iż w piśmie z dnia 9 stycznia 2015 r. zawiadamiającym, iż w dniu 18 grudnia 2014 r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia, na podstawie  art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82  ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r., poz. 1409 t.j.), pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. I etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów. Odcinek od km 103+087,00 do km 109+200,00”,
zamiast: obręb Michałowice
powinno być: obręb Michałów.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, Płock, reprezentowane przez pełnomocnika– Pana Łukasza Wojciechowskiego.
     Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

                                      Pouczenie


     Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-27 08:39:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-27 08:43:45 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 221