Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 718 RELACJI BORZĘCIN - OŁTARZEW - PRUSZKÓW NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 2 W KM 5+717 DO WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO "PRUSZKÓW" KM 7+974 ORAZ OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO "PRUSZKÓW" W KM 9+209 DO SKRZYŻOWANIA ULIC 3 MAJA I UL. POZNAŃ
A A A

                                                            Warszawa, 12 listopada 2013 r.
WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ                                                                                          OBWIESZCZENIE 
                                  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   
    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) w związku z wszczęciem postępowania w dniu 19.04.2013 r. w sprawie wydania na wniosek inwestora: zarządcy drogi – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14,  00-048 Warszawa, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie i na podstawie uchwały Nr 75/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r., decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin - Ołtarzew - Pruszków na odcinku od drogi krajowej nr 2 w km 5+717 do węzła autostradowego "Pruszków" km 7+974 oraz od węzła autostradowego "Pruszków" w km 9+209 do skrzyżowania ulic 3 Maja i ul. Poznańskiej w Pruszkowie w km 9+545, zawiadamia się, że w dniu 06.11.2013r. wpłynął do tutejszego organu wniosek pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. inwestycji.
    Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 t.j.) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
     W związku z powyższym niniejszym obwieszczeniem informuje się, że w ciągu 7 dni od skutecznego doręczenia, strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w dniach od  pn. w godz. 12:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-11-13 12:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-13 12:34:39 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 952