Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.2.2.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594) informuję, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 na szlaku Tłuszcz – Łochów od km 48,305 do km 48,350 – odcinek IVB, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)",

 

na terenie Gminy Jadów, na działkach ewidencyjnych:

 

GMINA JADÓW, POWIAT WOŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

 

Lp.

Dotychczasowy właściciel

Użytkownik wieczysty,
władający lub zarząd trwały

Nr działki
przed podziałem
(powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje

(powierzchnia ha)

Nr działki
pozostającej
(powierzchnia ha)

 

 

OBRĘB: SZEWNICA

 

1

Skarb Państwa

Powiat wołomiński

303 (1,1100)

303/1 (0,1112)

303/2 (1,00)

 

2

Czerwiński Sławomir

Czerwińska Hanna

 

369/3 (0,2900)

369/5 (0024)

369/6 (0,29)

 

3

Czerwiński Przemysław

 

369/4 (0,2200)

369/7 (0,0965)

369/8 (0,1228)

 

4

Gmina Jadów

 

371 (0,03)

371/1 (0,0089)

371/2 (0,02)

 

5

Gawrych Zbigniew

 

480/1 (0,11)

480/4 (0,0196)

480/5 (0,09)

 

6

Bala Anna Maria i Bala Sylwester

 

480/3 (0,16)

480/6 (0,0287)

480/7 (0,13)

 

7

Gmina Jadów

 

516 (0,77)

516/1 (0,0148)

516/2 (0,76)

 

8

Gawrych Zbigniew

 

537 (0,19)

537/1 (0,0136))

537/2 (0,18)

 

9

Gmina Jadów

 

579 (0,5300)

579/1 (0,0174)

579/2 (0,5100)

 

10

Król Stanisław

Pióro Bartosz

 

603 (1,7700)

603/1 (0,0327)

603/2 (1,74)

 

11

Gmina Jadów

.

635 (0,69)

635/1 (0,0430)

635/2 (0,65)

 

12

Król Stanisław

Pióro Bartosz

 

636 (0,85)

636/1 (0,1587)

636/2 (0,69)

 

13

Skarb Państwa

Powiat Wołomiński

657 (1,8700)

657/1 (0,1900)

657/2 (1,6800)

 

14

Gmina Jadów

 

658 (0,20)

658/1 (0,0123)

658/2 (0,19)

 

15

Wójcik Zbigniew

 

670 (0,77)

670/1 (0,0662)

670/2 (0,70)

 

16

Sobolewska Aleksandra Marianna

 

671 (0,71)

671/1 (0,0579)

671/2 (0,65)

 

17

Molska Elżbieta Jadwiga

.

672 (0,98)

672/1 (0,0818)

672/2 (0,90)

 

18

Pióro Bartosz

Michalska Anna Iwona

Gurniewicz Katarzyna

 

673/5 (0,0872)

673/16 (0,0072)

673/17 (0,800)

 

19

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A.

569 (12,600)

569 (12,600))

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku

 

20

Rojek Piotr Franciszek

Rojek Joanna Ewa

.

673/7 (0,1448)

673/14 (0,0605)

673/15 (0,0843)

               

*Ewidencja gruntów dla obrębu Szewnica prowadzona jest przez Starostę Wołomińskiego z dokładnością do 1 ara.

 

w zakresie:

 • budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem;

 • budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej;

 • budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej;

 • budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

 • budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych);

 • budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV;

 • budowy obiektów inżynieryjnych:

  • wiaduktu kolejowego w km 48+335,58,

  • kładki dla pieszych w km 48+335,58;

 • rozbiórki przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 48+321 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4341W - ulicy Mazowieckiej w miejscowości Szewnica w zakresie:

  • przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4341W,

  • budowy placu do zawracania,

  • budowy dróg dojazdowych wraz ze skrzyżowaniem,

  • przebudowy istniejących i budowy nowych zjazdów,

  • budowy odwodnienia drogi

  • przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą;

 • zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

   

  Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

   

  Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

   

   WIŚ-III.747.2.2.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2014-04-30 12:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-04-30 12:38:42 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 637