Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ODWOŁAWCZYCH I NADZWYCZAJNYCH WI-I
A A A

Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych WI-I

Kierownik:

        Andrzej Zych

tel: 22 695 60 93

Zastępca Kierownika:

Małgorzata Dąbrowska-Zysek 

       tel: 22 695 65 34

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:  13.00 - 16.00
środa:                8.00 - 12.00
piątek:               8.00 - 12.00

Kancelaria Oddziału
Udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez oddział:

tel. (22) 695-66-32, pok. 500
tel. (22) 695-62-43, pok. 502
fax (22) 695-64-29
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

Zakres działania:

Wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji:

nadzór instancyjny Wojewody Mazowieckiego dotyczy aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) wydawanych w indywidualnych sprawach przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów) w zakresie:

 1. rozpatrywania odwołań /zażaleń/ od decyzji /postanowień/ wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlane I instancji w sprawach:
  • zatwierdzania projektu budowlanego, wydawania pozwolenia na budowę,
  • nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
  • przyjmowania zgłoszenia o  zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  • zgłaszania sprzeciwu i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
  • przyjmowania zgłoszenia o  rozbiórce obiektów budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
  • nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, - rozstrzygania o  zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę lub jej uchylenia w związku z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu,
  • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  • rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,
  • nakładania obowiązku dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz dotyczących jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a  także stanu technicznego obiektu budowlanego,
 2. rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących działalności /bezczynności/ organów I instancji w ww. sprawach,
 3. zawiadamiania organów nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów,
 4. uczestniczenia na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych oraz udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 5. przygotowywania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 6. kontrola rejestrów wniosków i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez organy I instancji oraz nakładanie na organy administracji architektoniczno- budowlanej kar za zwłokę w rozpatrywaniu wniosków o pozwoleniu na budowę.

Wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej w I instancji:

 1. procedura postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w zakresie właściwości należącej do organu administracji architektoniczno- budowlanej.
 2. prowadzenie postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w zakresie właściwości należącej do organu administracji architektoniczno – budowlanej:
  • wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Wojewody Mazowieckiego,
  • stwierdzenie nieważności decyzji starosty /wójta, burmistrza, prezydenta,
  • uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej,
  • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.
 3. prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami budowlanymi.
 4. współpraca z organami nadzoru budowlanego i samorządami, w tym:
  • przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
  • udział, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych.
Czas wytworzenia informacji: 2014-08-12 10:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 12:24:35 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-12 10:32:18 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 39979