Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KATASTRU WG-III
A A A

Oddział Katastru WG-III 

 

Kierownik Oddziału:

 

Barbara Presko
Telefon: 22 551 09 51,
pokój
nr 401
e-mail: bpresko@mazowieckie.pl

 

Zakres Działania

Do zakresu działania Oddziału Katastru należy w szczególności realizacja zadań  Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego tj.:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a)     ewidencji gruntów i budynków,

b)     gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;

3. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

4. uzgadnianie projektów założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

5. prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

6. prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków dla tworzenia ewidencji gospodarstw rolnych i kontroli wniosków powierzchniowych składanych przez producentów rolnych;

8. wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku –Prawo geodezyjne i kartograficzne;

9. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu oraz intranecie;

10. opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

11.współdziałanie z Oddziałem Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli w zakresie prowadzenia kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego

§ 8.

Do zakresu działania Oddziału Katastru należy ponadto realizacja zadań dotyczących:

1. współdziałania z Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

2. prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:

a)     tworzenia łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,

b)     nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,

c)     ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,

d)     ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

3.przygotowywania projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-29 10:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 14:17:06 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-29 10:54:42 Osoba modyfikująca informację: Joanna Krzemińska
  ilość odwiedzin: 34496