Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.1.553.2012.BG2 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
A A A

WIŚ-II.7820.1.553.2012.BG2 (DK/MK3)


                                     O B W I E S Z C Z E N I E
                 o zawieszeniu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 49, art. 98 § 1, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 j.t.), w związku z wnioskiem inwestora:  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej ETAP II od km 22+350,00 do km 24+650,00”, informuję, że postanowieniem Nr 509/II/2014  z dnia 21.10.2014 r. zostało zawieszone na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
   Artykuł 98 § 1 Kpa, mówi że: „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”. Mając na uwadze powyższe organ obwieszczeniem z dnia 17.03.2014 r. zawiadomił strony postępowania  o możliwości wypowiedzenia się w sprawie wniosku inwestora o zawieszenie przedmiotowego postępowania, wskazując jednocześnie miejsce i termin, w jakim strony mogły zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski, w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W terminie tym, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski stron postępowania.
   Art. 98 § 2 Kpa stanowi, że: „Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.”
    Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, za moim pośrednictwem, Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
   Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-23 12:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-23 12:22:51 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 274