Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ DLA INWESTYCJI PN: BUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE LINII KOLEJOWEJ NR 6 ZIELONKA –KUŹNICA BIAŁOSTOCKA NA ODCINKU TŁUSZCZ - ŁOCHÓW
A A A
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) informujemy, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A reprezentowanej przez pełnomocników p. Józefę Majerczak i p. Aleksandra Wołowiec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Tłuszcz - Łochów, od km 39,050 do km 48,305 – odcinek IVb w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

 

na terenie Gminy Tłuszcz i Gminy Jadów na działkach ewidencyjnych:

 

GMINA TŁUSZCZ, POWIAT WOŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy Właściciel

Użytkownik wieczysty/władający lub zarząd trwały

Nr działki (powierzchnia w ha)

OBRĘB 0001 tłuszcz

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

2250/23 (37,4331) – teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

OBRĘB 0016 POSTOLISKA

2

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

613/1 (2,7919)

OBRĘB 0003 CHRZĘSNE

3

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

177/6 (12,6265)

OBRĘB 0014 MOKRA WIEŚ

4

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

375/3 (19,3994)

GMINA JADÓW, POWIAT WOŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBRĘB 0016 SITNE

5

Skarb Państwa

Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

922 (18,9300)

OBRĘB 0020 SZEWNICA

6

Skarb Państwa

Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

569 (12,6000) teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

w zakresie:

·        budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem od km 39,050 do km 48,305,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy układów peronowych wraz z budową odwodnienia na przystankach osobowych: Szewnica (peron od strony toru nr 1), Mokra Wieś i Chrzęsne,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej od km 39,050 do km 48,305,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej od km 39,050 do km 48,305,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych od km 39,050 do km 48,305,

·        budowy i przebudowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych) od km 39,050 do km 48,305,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV od km 39,050 do km 48,305,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów inżynieryjnych od km 39,050 do km 48,305 (przepust, most),

·        budowy urządzeń ochrony środowiska (zastawki, osadniki) oraz ekranów akustycznych na odcinku od km 39,050 do km 48,305,

·        przebudowy i rozbudowy oraz rozbiórki przejazdów w poziomie szyn, wraz z przebudową dróg na dojazdach na odcinku od km 39,050 do km 48,305,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy dróg równoległych do linii kolejowej na odcinku od km 39,050 do km 48,305,

·        rozbiórki obiektów kubaturowych na odcinku od km 39,050 do km 48,305,

·        zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie..

 

WIŚ-III.747.3.4.2013.EA

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-28 10:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-28 10:11:38 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1012