Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.3.1.2014.MK3 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 42 poz. 340 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 t. j.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 23.10.2014 r. została wydana decyzja nr 442/II/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek inwestora Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, dla inwestycji pn.: „przebudowa lotniska użytku publicznego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin w zakresie budowy zespołu budynków obsługi technicznej, tj. hangaru i budynku biurowego na części działki nr 1/49 z obrębu ewidencyjnego 0001 1-01 w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwór Mazowiecki” .
    Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
    Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   Decyzja wraz z aktami sprawy do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w godz.: 13:00-16:00 – pn., 8:00-12:00 – śr. i pt.)

WI-II.7820.3.1.2014.MK3

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-29 11:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-29 11:43:46 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 326