Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1960 /DG/2011
A A A

 

Warszawa, 23.12.2011 r.

SPN-II.7533.409.2011.IB

DECYZJA Nr   1960 /DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm).oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa - Bielany z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Bielany, oznaczonego jako projektowana działka nr 127/21 o pow. 0, 0257 ha, stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 127/8 o pow. 0,0469 ha, z  obrębu 7-10-01,  zajętego pod część ulicy Dankowickiej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.12.2009r. znak GK-D-III-UHO-72201-37-17-08 Miasto st. Warszawa wystąpiło o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stwierdzającej, iż grunt położony w m.st. Warszawie, w Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka projektowana nr 127/21 o pow. 0,0257 ha, stanowiąca część działki ewidencyjnej 127/8 o pow. 0,0469 ha z obrębu 7-10-01, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Bielany w związku z zajęciem pod część ulicy Dankowickiej. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Przedmiotem wniosku Miasta st. Warszawy jest projektowana działka nr 127/21 z obrębu 7-10-01, uwidoczniona na mapie sytuacyjnej nieruchomości zgodnie z wykazem powierzchni zajętej pod drogę publiczną według stanu na dzień 31.12.1998r., zewidencjonowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za numerem DER  71-161/09  KEM 7.10.01-227/09 w dniu 9.07.2009r., stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 127/8 o pow. 0,0469 ha z obrębu 7-10-01. Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów z dnia 23.11.2009r. znak BG-UE-E-I-MGI-74541-432-2.1-09 działka nr 127/8 o pow. 0,0469 ha, pochodzi z tabeli likwidacyjnej nr 2 wsi Młociny a jej właściciele są nieznani. W dniu 31.12.1998r. działka nr 127/8 stanowiąca część działki nr  127 o pow. 0,3653 ha z obrębu 7-10-01 była zajęta pod drogę – ulicę Dankowicką. Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa – Bielany i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna. Ulica Dankowicka w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 19 grudnia 1997r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego Nr 3/9) w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Warszawa – Bielany do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz Uchwałą Nr XXV/156/97 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 13 listopada 1997r. stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod  ulicę Dankowicką w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa  Bielany. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Prezydent m. st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2.Prezydent m. st. Warszawy (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej) pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

3.Burmistrz Dzielnicy  Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Do wiadomości:  

4.Urząd m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru, Wydz. Ds. Ewidencji Gruntów i Budynków, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

5. a/a

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-01-02 14:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-01-02 14:15:32 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1342