Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1973/DG/2011
A A A

Warszawa, 29.12.2011 r.

SPN.II.7533.339.2011.AG

DECYZJA Nr 1973/DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Piaseczno z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w miejscowości Chyliczki, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 88 o pow. 0,0600 ha z obrębu  0009- Chyliczki, zajętego pod ulicę Ogrodową. 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 08.03.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w stosunku do części nieruchomości położonej w miejscowości Chyliczki, zajętej pod ul. Ogrodową, oznaczonej jako dz. ewid. 88 z obr. 0009 – Chyliczki. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Przedmiotem wniosku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno jest działka nr ewid. 88 z obrębu 0009 Chyliczki, zajęta pod ulicę Ogrodową. Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Piaseczno i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna. Zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17, poz. 186) ulica Ogrodowa w Chyliczkach stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę gminną. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi gminne z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi w myśl tej ustawy. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod ulicę Ogrodową w Chyliczkach, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ewid. 88 z obr. 0009, Chyliczki   stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Piaseczno. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2.Starosta Piaseczyński, Ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej)

3.a/a

Po uprawomocnieniu się:

1.Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-07 11:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-07 11:33:34 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1148