Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1780/DG/2011
A A A

Warszawa, dnia 21.11.2011 r.

SPN-II.7533.13.2011.ZW

DECYZJA Nr 1780/DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Piaseczno z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w Zalesiu Górnym w powiecie piaseczyńskim gminie Piaseczno oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 140 o pow. 0.1328 ha, obręb 0042, Zalesie Górne zajętego pod drogę gminną - ulicę Szumiącej Jodły w Zalesiu Górnym.

UZASADNIENIE

Gmina Piaseczno wnioskiem z dnia 06.01.2010 r. nr GGG.AH/7220-10/10 wystąpiła o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) stwierdzającej, iż grunt położony w Zalesiu Górnym w powiecie piaseczyńskim gminie Piaseczno oznaczony jako działka ewidencyjna nr 140 o pow. 0.1328 ha obręb 0042, Zalesie Górne stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Piaseczno w związku z zajęciem pod drogę gminną - ulicę Szumiącej Jodły w Zalesiu Górnym.  Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku własności Skarbu Państwa, ani Gminy Piaseczno i pozostawała jedynie we władaniu tej Gminy jako droga gminna. W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż przedmiotowy grunt w dniu 31.12.1998 r. stanowił i obecnie stanowi grunt o nieuregulowanym stanie prawnym. Ponadto brak jest dokumentów potwierdzających tytuł własności Skarbu Państwa do przedmiotowego gruntu. Zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17, poz. 186) przedmiotowa droga stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę gminną – ulicę Szumiącej Jodły w Zalesiu Górnym. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi gminne z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi w myśl tej ustawy. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod ulicę Szumiącej Jodły w Zalesiu Górnym stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Piaseczno. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, (2 egz. w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2. Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, 

3. Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno

4. aa.

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydział Geodezji i Katastru, Dział Ewidencji Gruntów i Budynków, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-29 12:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-11-29 12:22:33 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1464