Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA REALIZACJĘ DLA INWESTYCJI: „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO POSIADAJĄCEGO RETENCJĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ NA RZECZE WILGA W GARWOLINIE”
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z Nr 143, poz. 963), informuję, że postępowanie wszczęte na wniosek inwestora Gminy Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w sprawie wydania pozwolenia na realizację dla inwestycji:

 

budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową na rzecze Wilga w Garwolinie” na odcinku w km 28+750 do km 30+000 na działkach ewidencyjnych o nr 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599/1, 5601/1, 5602, 5603, 5604/1, 5606/1, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611/1, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641/1, 5643, 5644, 5645, 5646, 5648/1, 5648/2, 5649, 5650/1, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657/1, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678/1, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5701, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726/1, 5728/1, 5729, 5730, 5731/1, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5838, 7178, 7179, 5698, 5699, 1986, 5700, 5739 położonych w mieście Garwolin, powiat garwoliński, jedn. ew. 140301-1-Garwolin,

 

zawieszone z dniem 12 listopada 2012 roku, na podstawie przepisów art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)- dalej Kpa, zostało postanowieniem Wojewody Mazowieckiego, nr 141/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, podjęte na wniosek inwestora.

           

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zawiadamiam, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku K.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, iż akta sprawy, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie można zapoznać się z uzupełnioną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

 

Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania, zgodnie z przepisami art. 101 § 3 Kpa, stronom służy zażalenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

WIŚ-II.7820.4.4.2012.MK2(JS)

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-05 08:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-05 08:41:57 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 851