Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ DLA INWESTYCJI PN: BUDOWIE I PRZEBUDOWIE LINII KOLEJOWEJ NR 1 OD KM 23,293 DO KM 31,400 WARSZAWA – ŁÓDŹ, ETAP II LOT A - ODCINEK WARSZAWA ZACHODNIA - SKIERNIEWICE
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), informuję, że na wniosek PKP PLK S.A. w osobach Członka Zarządu p. Aleksandra Wołowiec i Członka Zarządu p. Józefy Majerczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:
budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 23,293 do km 31,400, wraz z budową
i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice, zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz gminy Brwinów, na działkach ewidencyjnych według zestawienia przedstawionego w poniższej tabeli:

 

L.p.

Dotychczasowi właściciele

Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd

Nr działki przed podziałem

Nr działki przewidzianej pod inwestycję

Nr działki pozostającej

powierzchnia   w ha

powierzchnia  w ha

powierzchnia        w ha

1

2

3

4

5

6

Obręb Grudów RZD, gmina Brwinów, powiat pruszkowski

1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

4/9

4/10

4/11

13,700

0,2040

13,4960

2

Gmina Brwinów

Urząd Miasta i Gminy w Brwinowie

11/1

11/2

11/3

1,3000

0,0002

1,2998

3

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

6/3

6/22

6/23

2,2100

0,4559

1,7541

Obręb Grodzisk Mazowiecki 18, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski

4

Dubielecka Bogumiła,

Pęszkal Grażyna

 

10/2

10/4

10/3

0,2455

0,0370

0,2085

5

Ciszewski Franciszek,

Krztoń Anna

 

37

37/2

37/1

0,1311

0,0266

0,1045

6

„Wealth Solutions-Inwestycje Ziemskie” Sp z o.o. IV Spółka Komandytowa

 

35

35/2

35/1

1,9283

0,0323

1,8960

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie, na terenie wymienionych w powyższej tabeli działek, przyległych do terenu kolejowego zamkniętego linii kolejowej nr 1, od km 23,293 do km 31,400, dla którego wydana została decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak WIŚ-II.747.1.99.2011.BG1 z dnia 27 września 2011 roku, niżej wymienionych obiektów
i robót budowlanych:

·         budowę ekranów akustycznych,

·          budowę i przebudowę linii kablowych teletechnicznych i energetycznych,

·         budowę układu odwodnienia torowiska,

·         budowę i przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

·         budowę urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych,

·         budowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

 

Na postawie art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań” informuję, że akta przedmiotowej sprawy, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie do czasu wydania orzeczenia w sprawie, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto, stosownie od art. 41 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się, że „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, a zgodnie z art. 41 § 2 „w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

 

WIŚ-III.747.3.5.2013.JS

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-28 09:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-28 10:03:25 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 836