Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ REJESTRU PODMIOTÓW LECZNICZYCH WZ-II
A A A

Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych WZ-II


Kierownik:

Urszula Kuroczycka
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Tel. 22 695 69 03,
pokój nr 153b
e-mail: ukuroczycka@mazowieckie.pl

Pracownicy:

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Tel. 22 695 69 04 (do 08)
pokój nr 153a, 153b

Rejestr Podmiotów Leczniczych
Rejestr lekarzy uprawnionych do badań kierowców

Zakres Działania:

 1. Wydawanie zaświadczeń o wpisie i wpisie zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz decyzji: w sprawie odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmiany, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.
 2. Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu
  z rejestru.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowego obowiązku terminowego złożenia do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
 5. Prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych na podmioty wykonujące działalność leczniczą nieprzestrzegające procedur określonych w ustawie o działalności leczniczej.
 6. Prowadzenie ewidencji i współpraca z przedstawicielami Wojewody w radach społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
 7. Opiniowanie uchwał samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa przeprowadzającego badania psychologiczne w trybie odwołania podmiotów ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich lub psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią przez osoby ubiegające się o pozwolenie na broń lub osoby posiadające pozwolenie na broń.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich lub psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Czas wytworzenia informacji: 2014-03-28 10:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-04 09:40:21 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-28 10:05:43 Osoba modyfikująca informację: Anna Tokarska
  ilość odwiedzin: 38052