Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.747.2.6.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU W DNIU 7 STYCZNIA 2015R. DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1594, ze zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję że na wniosek inwestora - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, została wydana w dniu 7 stycznia 2015 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

„Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Łochów - Sadowne od km 60,270 do km 60,550, odcinek V”,

 

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

 

na terenie Gminy Łochów, na działce ewidencyjnej:

 

GMINA ŁOCHÓW POWIAT WĘGROWSKI

Lp.

Dotychczasowy Właściciel

Użytkownik wieczysty

Nr działki

(powierzchnia w ha)

OBRĘB 0008 JASIORÓWKA

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A.

585/1 (15,7800) - teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym.

Teren zamknięty Decyzja

 Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku

 

w zakresie:

 • przebudowy, rozbudowy i budowy układu torowego wraz z odwodnieniem;

 • przebudowy, rozbudowy i budowy sieci trakcyjnej;

 • przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej;

 • przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

 • budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych);

 • przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV;

 • przebudowy i budowy układu drogowego wraz z przebudową przejazdu w km 60,332 linii kolejowej nr 6;

 • budowy urządzeń ochrony środowiska;

 • zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

   

  Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1594.), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5,                        00-950 Warszawa, pokój 601.

   

  Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14, od dnia jej doręczenia.

   

  Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

   

   

   

  WI-III.747.2.6.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-12 08:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-12 08:24:44 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 120