Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.MP2.7111-D/558/10(MK3) OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O ZAPEWNIENIU MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W TRAKCIE PRZEPROWADZENIA PONOWNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI WOJ.MAZ.NR 431/10 WIŚ.II.MP2.7111-D/558/10 Z 29.12.2010R.
A A A

 

                          OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 431/10 znak WIŚ.II.MP2.7111-D/558/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 

     Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1238) informuję, że w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie w sprawie zmiany, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j.), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 431/10 znak WIŚ.II.MP2.7111-D/558/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji: „budowa drogi ekspresowej S-8 w ciągu drogi krajowej nr 8 (Trasa Armii Krajowej) na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w Markach – wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren niezbędny dla obiektów budowlanych na działkach nr 10/1, 15/1, 18/2 w obrębie 7-04-16 w jedn. ew. dzielnica Żoliborz oraz na dz. nr 23/2, 25/7, 33/2, 34 w obrębie ew. 7-01-04 jedn. ew. dzielnica Żoliborz – obiekty budowlane kategorii XXV i XXVIII, XXVI”.
     Zakres zmiany zlokalizowany w Warszawie dzielnica Żoliborz, na działkach (obręb: nr ew.): 7-01-04: 34 (część działki); 7-04-16: 18/2 (część działki) w zakresie zmian rozwiązania parametrów zabezpieczeń akustycznych.   
      Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
     Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania  postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. 

     Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 15.04.2014 r. do 05.05.2014 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00).
     Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
     Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

 
WIŚ.II.MP2.7111-D/558/10 (MK3)

Czas wytworzenia informacji: 2014-04-09 12:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-04-09 12:38:38 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 301