Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI BA-II
A A A

Oddział Zarządzania Nieruchomościami BA-II

Kierownik Oddziału:

Roman Michalski
Telefon: 22 695 60 88
pokój nr 518
e-mail: rmichalski@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Oddziału Zarządzania Nieruchomościami należy:

1)prowadzenie spraw w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa użytkowanymi na cele statutowe Urzędu, w tym w szczególności:
a) sporządzanie bieżących analiz, zestawień i planów dotyczących wykorzystania powierzchni nieruchomości,
b) prowadzenie ewidencji lokali i pomieszczeń użytkowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne administracji zespolonej,
c) prowadzenie rejestru nieruchomości będących w zarządzie lub we władaniu Urzędu,
d) planowanie środków finansowych na realizację umów eksploatacyjnych,
e) rejestrowanie kosztów za poszczególne świadczenia i usługi eksploatacyjne,
f) analizowanie pod względem zgodności merytorycznej faktur obciążeniowych przed dokonaniem płatności,
g) sporządzanie deklaracji określających wysokość podatku lokalnego od nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie lub użytkowaniu Urzędu,
h) sporządzanie sprawozdań i deklaracji środowiskowych,
i) opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie najmu, użyczenia, dzierżawy budynków i lokali Urzędu oraz zapewnienia właściwej eksploatacji nieruchomości Urzędu,
j) prowadzenie ewidencji umów zawartych przez Urząd, w zakresie zadań realizowanych przez biuro,
k) opracowywanie wspólnej koncepcji gospodarowania i wykorzystania nieruchomości na cele statutowe Urzędu;
l) koordynacja przeprowadzek wewnątrz Urzędu, realizowanych we współpracy z  Oddziałem Inwestycyjno – Gospodarczym;
2) nadzór nad właściwą eksploatacją budynków użytkowanych przez Urząd poprzez bieżące monitorowanie i zgłaszanie usterek, awarii i uszkodzeń do Oddziału Inwestycyjno-Gospodarczego bądź podmiotom realizującym zadania na rzecz Urzędu;
3) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu
do zawieranych przez Urząd umów związanych z kompleksowym sprzątaniem budynków
i terenów zewnętrznych użytkowanych przez Urząd oraz nadzór w zakresie prawidłowej realizacji umów ;
4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu;
5) opracowywanie oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rocznych sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej;
6) opracowywanie planu ochrony fizycznej Urzędu i nadzorowanie realizacji działań
w nim określonych;
7) udzielanie instruktażu pracownikom ochrony w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, ustalanie sposobów postępowania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia awarii lub innego miejscowego zagrożenia mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektów Urzędu oraz przebywających w nich osób, bieżące kontrolowanie realizacji zadań przez pracowników ochrony;
8) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu
do zawieranych przez Urząd umów związanych z ochroną jego obiektów oraz nadzór i kontrola nad wykonywaniem tych umów;
9) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów Urzędu;
10) prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking Urzędu oraz bieżącej kontroli przestrzegania zasad wjazdu na teren Urzędu, wejść i wyjść do jego budynków oraz dostępu do pomieszczeń Urzędu;
11) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do dostępu do pomieszczeń służbowych;
12) wyposażanie budynków i pomieszczeń Urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem;
13) opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
14) zgłaszanie właściwym organom ścigania informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo osób i obiektów Urzędu;
15) koordynacja działań ochronnych oraz współpraca z właściwymi służbami podczas manifestacji i pikiet organizowanych przed budynkami Urzędu;
16) prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obiektów Urzędu;
17) szkolenie pracowników z zakresu procedur bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia fizycznego i technicznego Urzędu;
18) udzielanie opinii i konsultacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego na potrzeby innych komórek organizacyjnych Urzędu;
19) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą;
20) rozliczanie delegacji służbowych pracowników posiadających zezwolenie na wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych;

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-14 12:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-04-02 13:39:02 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2015-01-14 12:50:21 Osoba modyfikująca informację: Renata Król
  ilość odwiedzin: 14289