Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-P.7820.2.4.2014.MG OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
A A A

                      OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
                        o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 
                     o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

   Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), zwanej dalej „specustawą”, a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Prezydenta Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dnia 8 września 2014 r. (wpływ do tutejszego organu w dniu 15 września 2014 r.), uzupełniony w dniu 8 października 2014 r., Wojewoda Mazowiecki, w dniu 8 października 2014 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ulicy Szpitalnej stanowiącej drogę wojewódzką nr 562 w km od 45+224.00 – do km 46+570.85 oraz od km 45+694.26 do km 46+529.50 oraz drogę wojewódzką 564 w km od 0+000.00 do km 0+730.23 wraz z budową skrzyżowania ul. Szpitalnej z Traktową w km od 45+570.85 - do km 45+694.26 drogi wojewódzkiej 562”.
   Zgodnie z art. 11d ust. 9 „specustawy” z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego objęte zakresem wniosku, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
    Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (art. 12 ust. 1-6 „specustawy”).
   Według art. 19 ust. 1 „specustawy”, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiący własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi albo samorządowej jednostki organizacyjnej.
   Teren inwestycji obejmuje działki (numeracja działek według stanu istniejącego):
- obręb nr 3 Maszewo, gmina: Miasto Płock, powiat: płocki, województwo: mazowieckie, działki nr ewidencyjny: 449, 450, 455, 456, 460, 461, 462, 465, 466/2, 466/3, 466/4, 468, 471, 473, 474, 477, 478, 479/2, 489, 490, 491, 492, 495/1, 495/2, 496, 499, 500, 503, 504/1, 504/2, 507, 508/1, 508/2, 511/2, 511/3, 511/4, 512/1, 512/2, 514, 516, 517, 521, 522, 526/10, 526/11, 531, 532, 535, 545/2, 546, 549, 550, 554, 555/2, 555/3, 555/4, 561, 562, 563, 566, 567, 572/1, 572/2, 573, 576, 577, 582, 583, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/1, 597/2,  598/1, 598/2, 598/3, 599, 600, 626, 628, 636, 637;
- obręb nr 8 Śródmieście, gmina: Miasto Płock, powiat: płocki, województwo: mazowieckie: 35, 37, 38/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/12,  378/13, 379/1, 379/6, 381/1.
    Akta sprawy znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, pokój 322, telefon (24) 235-11-54, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie
w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

   Zgodnie z art. 49 ustawy „Kpa” zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI-P.7820.2.4.2014.MG
Płock, 13 października 2014 roku

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-14 08:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-14 08:57:31 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 304