Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.2.4.2015.DK ZAWIADOMIENIE
A A A

 WI-II.7820.2.4.2015.DK

                                     Z A W I A D O M I E N I E
  
    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w toku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Warszawa Rembertów, które będzie połączone z istniejącym tunelem pod torami PKP stacji Warszawa Rembertów w dzielnicy Rembertów miasta Warszawa”, Wojewoda Mazowiecki w dniu 9 czerwca 2015 r. wydał postanowienie nr 272/II/2015, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.
     Na powyższe postanowienia Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
   Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarządca Drogi – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowany przez Panią Annę Piotrowską Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.
    Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 3-09-25: 110/3(110/24, 110/25), 110/23, 114/3, 114/4(114/5, 114/6), 118/2; obręb 3-09-31: 1/2.
    Działki inwestycyjne na terenach linii kolejowych dz. ew. nr: obręb 3-09-31: 2/1, 2/2.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
 Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-24 16:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-24 16:05:44 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 80