Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.747.2.5.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1594, ze zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję że na wniosek inwestora - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, została wydana w dniu 30 grudnia 2014 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

„Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Łochów - Sadowne od km 68,400 do km 71,800, odcinek V”,

 

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

 

na terenie Gminy Łochów, Gminy Stoczek i Gminy Sadowne, na działkach ewidencyjnych:

 

Lp.

Dotychczasowy Właściciel

Użytkownik wieczysty

Nr działki (powierzchnia w ha)

GMINA ŁOCHÓW, POWIAT WĘGROWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBRĘB 0030 ZAGRODNIKI

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

1 (14,1948) – teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

GMINA STOCZEK, POWIAT WĘGROWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBRĘB 0023 TOPÓR

2

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

401 (9,5905) teren zamknięty jw.

GMINA SADOWNE, POWIAT WĘGROWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBRĘB 0021 ZIELENIEC

3

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

829 (26,4491) – teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

w zakresie:

·         przebudowy, rozbudowy i budowy układu torowego wraz z odwodnieniem;

·         przebudowy, rozbudowy i budowy układów peronowych wraz z odwodnieniem na przystanku osobowym Topór;

·         przebudowy, rozbudowy i budowy sieci trakcyjnej;

·         przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej;

·         przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

·         budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych);

·         przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznej do 1 kV;

·         przebudowy, rozbudowy i budowy obiektów inżynieryjnych;

·         budowy urządzeń ochrony środowiska (zbiorniki wodne i ekrany akustyczne);

·         przebudowy i rozbudowy istniejących przejazdów w poziome torów wraz z przebudową dróg na dojazdach;

·         przebudowy, rozbudowy i budowy dróg równoległych (technologicznych);

·         rozbiórki obiektów kubaturowych, nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania;

·         zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1594.), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5,  00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

WI-III.747.2.5.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-05 09:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-05 09:05:34 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 180