Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.747.2.3.2015.MD OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym na podstawie art. 9o ust. 6  oraz 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Hildebrandta, zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej               dla inwestycji pn.:

 

 

„Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja)  linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa               od km 31,427 do km 52,150

 

 

 

W ramach projektu : „Modernizacja linii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa Wschodnia                     Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock – Lublin – prace przygotowawcze  (Dokumentacja projektowa i materiały przygotowawcze) – odcinek Otwock – Pilawa w km 26,050 – 55,600”

 

 

Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych wymienionych poniżej:

 

1.      działki położone w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji:

a.      będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A.:

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 10  POGORZEL WARSZAWSKA:  działka                nr ew. 627 ;

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 12  STARA  WIEŚ:  działka  nr ew. 725/1 ;

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 1  CELESTYNÓW:  działka  nr ew. 1433, 1439, 633/18, 693/19, 693/20, 693/22 ;

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 14 ZABIEŻKI:  działka  nr ew. 243, 244,

 

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB : 6 CZŁEKÓWKA:  działka  nr ew. 550,

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB :11 KARPISKA:  działka  nr ew. 506/1,

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB : 4 CHROSNA:  działka  nr ew. 646,

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB : 5 CHRZĄSZCZÓWKA:  działka  nr ew. 388,

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB : 12 KĄTY:  działka  nr ew. 1144,

 

POWIAT OTWOCKI, GMINA OSIECK : OBRĘB: 1 AUGUSTÓWKA:  działka  nr ew. 365,

 

POWIAT GARWOLIŃSKI, GMINA PILAWA, OBRĘB: 7 PUZNÓWKA:  działka nr ew. 1286

 

 

b.      nie będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A. (tłustym drukiem wskazano numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - wskazano numery działek przed podziałem):

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB: 12 KĄTY: działka nr ew. 1079/1 (1079)

 

 

2.      działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, stanowiące tereny wód płynących bądź dróg publicznych:

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB : 4 GLINA:  działka  nr ew. 657, 658,

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB :11 KARPISKA:  działka  nr ew. 519, 525,

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB : 12 KĄTY:  działka  nr ew. 1106, 1112,

 

 

3.      działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których następuje ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej stosownie do treści art. 9q ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o transporcie kolejowym (w nawiasach - wskazano numery działek przed podziałem):

 

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 10  POGORZEL WARSZAWSKA:  działka                nr ew. 1189, 1440,

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 12  STARA  WIEŚ:  działka  nr ew. 707/2, 705, 714/5,

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 1  CELESTYNÓW:  działka  nr ew. 1444, 1434, 293, 253, 293/4, 293/3, 623, 394,

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB : 4 GLINA:  działka  nr ew. 656, 650/1,

POWIAT OTWOCKI, GMINA CELESTYNÓW, OBRĘB: 14 ZABIEŻKI:  działka  nr ew. 863, 704, 696/1, 705, 758, 703, 702,

 

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB :11 KARPISKA:  działka  nr ew. 505,

POWIAT OTWOCKI, GMINA KOŁBIEL, OBRĘB : 12 KĄTY:  działka  nr ew. 281/3, 1083, 1084.

 

w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy:

 

 1. układów torowych stacji i szlaków wraz z geometrią, systemem odwodnienia,
 2. peronów z zagospodarowaniem,
 3. układów sieci trakcyjnej oraz zasilania i sterowania,
 4. układów zasilających odbiory nieatrakcyjne,
 5. linii kablowych teletechnicznych,
 6. urządzeń srk warstwy podstawowej, spełniających wymogi interoperacyjności,
 7. urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, spełniających wymogi interoperacyjności,
 8. obiektów kubaturowych,
 9. obiektów inżynieryjnych,
 10. skrzyżowań linii kolejowej wraz z przebudową układów drogowych.
 11. zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej jako Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600

 

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

 

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

WI-III.747.2.3.2015.MD

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-06 15:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-06 15:25:29 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 42