Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH - SPN.I
A A A

Oddział Przedsiębiorstw Państwowych - SPN.I

Kierownik:

Krystyna Hatala
tel. (22) 695-63-44
email: khatala@mazowieckie.pl

Zakres działania:

Do zadań Oddziału Przedsiębiorstw Państwowych (SPN.I) należy:

 1. dokonywanie analiz działalności statutowej i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Mazowiecki (zwanych dalej „przedsiębiorstwami”) oraz podejmowanie w oparciu o nie działań w stosunku do przedsiębiorstw;
 2. dokonywanie oceny skuteczności działań podejmowanych przez osoby zarządzające przedsiębiorstwami, w szczególności w ramach przygotowywania decyzji dotyczących wynagrodzeń tych osób;
 3. dokonywanie oceny sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w ramach przygotowania do zatwierdzenia przez organ założycielski;
 4. przeprowadzanie procedur i przygotowywanie dokumentacji związanych z wyznaczaniem osób zarządzających przedsiębiorstwami;
 5. opracowywanie propozycji podziału wygospodarowanego przez przedsiębiorstwa zysku na fundusze oraz określanie zasad wykorzystywania tych funduszy;
 6. analizowanie wniosków przedsiębiorstw oraz przygotowywanie rozstrzygnięć w zakresie czynności prawnych mających za przedmiot składniki majątku trwałego przedsiębiorstwa;
 7. prowadzenie bazy danych przedsiębiorstw, zawierającej podstawowe dane dotyczące przedmiotu ich działalności, struktury wewnętrznej, sytuacji finansowej, posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego;
 8. rozpatrywanie skarg i odwołań od rozstrzygnięć organów przedsiębiorstw oraz skarg na ich działalność;
 9. uczestniczenie w przygotowaniu i nadzorowanie postępowań likwidacyjnych przedsiębiorstw postawionych w stan likwidacji, w tym w szczególności:
  a) udział w zespole przygotowawczym do likwidacji przedsiębiorstw,
  b) przeprowadzenie wyboru likwidatora przedsiębiorstwa,
  c) analiza i przygotowywanie do zatwierdzenia programów likwidacji przedsiębiorstw oraz harmonogramów ich realizacji,
  d) sprawowanie nadzoru nad czynnościami likwidatorów oraz prawidłowością przebiegu postępowania likwidacyjnego, w tym nad realizacją przez likwidatora harmonogramu likwidacji,
  e) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych likwidowanych przedsiębiorstw
  w ramach przygotowania tychże do zatwierdzenia przez organ założycielski,
  f) nadzór nad wykonaniem przez likwidatora obowiązku uporządkowania i przekazania do archiwum dokumentacji pozostałej po zlikwidowanym przedsiębiorstwie;
 10. współpraca z sędzią-komisarzem i syndykiem w zakresie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w tym w szczególności:
  a) przygotowywanie opinii w sprawie zasadności wszczęcia przez sąd postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorstw,
  b) odwoływanie dyrektora upadłego przedsiębiorstwa,
  c) wyznaczenie reprezentanta upadłego i nadzór nad realizowanymi przezeń zadaniami;
 11. współpraca z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Finansów, Izbą Skarbową, samorządami oraz innymi organami administracji państwowej i samorządowej dotycząca spraw związanych z pełnieniem przez Wojewodę praw i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;
 12. inicjowanie i przeprowadzanie postępowań zmierzających do zmian formy prawnej działalności  przedsiębiorstw;
 13. opracowywanie wstępnych analiz dotacji (budżet zadaniowy) dla jednostek samorządu powiatowego z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
 14. planowanie dotacji, na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania przez starostwa, z uwzględnieniem ilości środków w budżecie Wojewody oraz rozdział środków finansowych dla powiatów;
 15. monitorowanie i analizowanie sposobu wydatkowania dotacji otrzymanych przez starostwa na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących uwłaszczenia parków narodowych;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Oddziału, a także zgłaszanie, w oparciu o rozpatrzone skargi, wniosków o przeprowadzenie postępowań kontrolnych;
 18. sporządzanie okresowych sprawozdań z pracy Oddziału;
 19. prowadzenie rejestru kandydatów na osoby zarządzające przedsiębiorstwami państwowymi;
 20. gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów;
 21. udział w postępowaniach upadłościowych w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;
 22. przyjmowanie i zagospodarowanie darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych;
 23. prowadzenie rejestru nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów, zapewnienie wyceny, zabezpieczenie nieruchomości oraz rekomendowanie wojewodzie sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 24. prowadzenie postępowań w celu odzyskania należności Skarbu Państwa w trybie przepisów o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;
 25. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne;
 26. prowadzenie postępowań w I instancji dotyczących odszkodowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 27. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-12 15:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-09 15:00:03 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-12 15:56:41 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 34772