Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7840.1.72.2014.SMS OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI – „ROZBUDOWA MOP III BARANÓW PÓŁNOC GM. BARANÓW, O STACJĘ PALIW WRAZ Z JEJ INFRASTRUKTURĄ.”
A A A

                  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
     Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu  4 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji – „rozbudowa MOP III Baranów Północ gm. Baranów, o stację paliw wraz z jej infrastrukturą.” Adres zamierzenia budowlanego, działki ew. 1237, 1238, 517/4, 523/1, 523/4 obręb Holendry Baranowskie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
    Jednocześnie działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1238) informuję, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach powyższego postępowania.
   Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania  postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.
   Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie od 1.08.2014 r. do 21.08.2014 r.  w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). W powyższym terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
   Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. 

znak sprawy: WIŚ-II.7840.1.72.2014.SMS

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-25 13:50:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-25 13:52:53 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 216