Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PRACA W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE
A A A

 

Nabór na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.);
 • zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz Regulamin naboru kandydatów, zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające wyżej wymienione zarządzenie.
Regulamin naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej (tekst jednolity stan na 27 kwietnia 2012 r.).pdf
Regulamin naboru kandydatów na stanowiska wyższe w służbie cywilnej (tekst jednolity stan na 27 kwietnia 2012 r.).pdf
Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r..pdf
Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r..pdf

Komórka organizacyjna realizująca proces naboru:

Biuro Kadr i Organizacji, Oddział Zarządzania Kadrami,
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (wejście B)

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Wydział / Biuro

Telefon

1.

Paulina

Białecka

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

Biuro Wojewody

Biuro Kadr i Organizacji

Biuro Administracyjne

22 695 61 63

2.

Paulina

Czerwińska

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Zdrowia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zespół Audytu Wewnętrznego

22 695 66 79

3.

Hanna

Kotarak

Wydział Kontroli

Wydział Geodezji

Biuro Budżetowo-Księgowe

22 695 63 10

4.

Karolina

Kosiewicz

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych

22 695 61 45

5.

Grażyna

Kulińska

Wydział Prawny

Wydział Polityki Społecznej

Biuro Ochrony

22 695 63 83

6.

Patrycja

Pietrzak

Wydział Spraw Cudzoziemców

22 695 61 34

7.

Teresa

Witczak

Wydział  Infrastruktury

22 695 62 91

 

Warto wiedzieć:

1.    Ogłoszenia o naborze w służbie cywilnej zamieszcza się:

2. Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, wymienionych w treści ogłoszenia. Wszystkie kopie dokumentów powinny być złożone w całości i zawierać podpisy osób, które je wystawiły. Oferty kandydatów powinny zawierać dokumenty jednoznacznie wskazujące spełnianie wymagań zawartych w ogłoszeniu o naborze, które można sprawdzić na etapie weryfikacji formalnej. Wymagania, których weryfikacja nie jest możliwa na podstawie dokumentów, sprawdzane są podczas kolejnych etapów selekcji.

 

Dokumenty można składać osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście B, parter, pokój 39) lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.
W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej, terminem wiążącym jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, chyba że w ogłoszeniu zostało to określone inaczej. Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane z uwagi na brak odręcznego podpisu pod oświadczeniami (skan podpisu jest jego kopią).

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. inne oświadczenia lub kopie dokumentów, jeżeli zostały określone w ogłoszeniu o naborze,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (pierwszeństwo dotyczy osób, które znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów).

Zaleca się skorzystanie ze wzoru oświadczeń.

Wzór oświadczeń.doc

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

wykształcenie – dokumentem potwierdzającym wykształcenie średnie jest np. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia świadectwa dojrzałości, zaś dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest kopia dyplomu (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nie jest potwierdzeniem wykształcenia wyższego). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, zamiast kopii dyplomu, kandydat może dołączyć do oferty pracy zaświadczenie z uczelni
o ukończeniu studiów wyższych. Zaświadczenie, o którym mowa, uznawane jest za ważne, jeżeli zostało wydane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, przed złożeniem oferty.

kwalifikacje zawodowe - to  wiedza i umiejętności wymagane do realizacji zadań zawodowych. Kwalifikacje są potwierdzane poprzez dyplomy, świadectwa, zaświadczenia. Kwalifikacje można uzyskać w formach szkolnych, pozaszkolnych (kursy, szkolenia itp.) oraz w ramach praktyk i staży. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia kopii dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia.

Dokumenty aplikacyjne powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, rozumianego zgodnie z niżej wyszczególnionymi definicjami:

Staż pracy - jest to okres pozostawania w stosunku pracy, bez względu na jego podstawę. Może to być staż ogólny, łączny, u wszystkich pracodawców, lub w obszarze, np. w jednostkach sektora finansów publicznych.

Doświadczenie zawodowe - jest to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, wolontariatu, stażu, praktyki, aplikacji.

Zatrudnienie - oznacza pozostawanie w stosunku pracy.

Inna praca zarobkowa - to pozostawanie w niepracowniczych stosunkach prawnych, w tym wykonywanie pracy lub usług na podstawie umów cywilnoprawnych, lub okres członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni usług rolniczych.

Działalność gospodarcza to prowadzenie na własny rachunek działalności, opisanej w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).

Wolontariat to wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Staż to okres wykonywania czynności na zasadach określonych w art. 53 ust. 1-8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

 

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe lub staż pracy kandydatów

 

Zatrudnienie

 

a) kopie świadectw pracy dotyczących zakończonych okresów zatrudnienia;

b) kopie zaświadczeń o trwających stosunkach pracy;

c) kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą – należy wskazać okres, który one obejmują.

Niepracownicze stosunki prawne

 

a) kopie zaświadczeń wydane przez dającego zlecenie, potwierdzające czas trwania umowy i charakter wykonywanych zadań (czynności); dotyczy to w szczególności umów długoterminowych, z klauzulą dopuszczającą ich wypowiedzenie;

b) kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą
(z imienia i nazwiska), ze wskazaniem pełnionej funkcji
lub zajmowanego stanowiska – należy wskazać okres, który one obejmują i określić charakter czynności ocenianych
w referencjach;

c) kopie umów zlecenie, ze wskazaniem terminu
i zakresu wykonywanych zadań.

Prowadzenie działalności gospodarczej

kopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Wolontariat

 

a) kopia zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, wydane przez korzystającego, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaświadczenie powinno określać zakres i czas wykonywania świadczeń;

b) kopia opinii o wykonaniu świadczeń, o której mowa
w art. 44 ust. 3 ww. ustawy, wskazująca na charakter i czas wykonywania świadczeń.

Staż

 

a) kopia zaświadczenia o odbyciu stażu, wydanego przez właściwy powiatowy urząd pracy;

b) kopia karty stażu;

c) kopia sprawozdania ze stażu, ze wskazaniem terminu
i zakresu wykonywanych zadań;

d) kopia opinii o stażyście, ze wskazaniem terminu
i zakresu wykonywanych zadań.

Praktyka

 

a) kopia zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy
i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, wydane przez podmiot przyjmujący na praktykę;

b) zaświadczenie o przebiegu praktyk, ze wskazaniem terminu odbywania praktyk;

c) opinia o praktykancie wydana przez podmiot przyjmujący na praktykę.

Aplikacja

 

kopia zaświadczenia o ukończeniu aplikacji w zawodach,
dla których przepisy wymagają jej odbycia np. adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza.

Doświadczenie w obszarze

 

a) kopie zakresów czynności;

b) kopie opinii;

c) kopie referencji;

d) kopie opisów stanowisk pracy.

 

3. Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną   poinformowani, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, o terminie kolejnego etapu naboru.

4. Po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru oferty mogą zostać odebrane, z wyjątkiem CV oraz listu motywacyjnego, po złożeniu przez kandydata oświadczenia o odbiorze dokumentów. Nieodebrane oferty są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji informacji
o wyniku naboru.

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-21 09:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Karmeluk
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-12 12:10:04 Osoba udostępniająca informację: Katarzyna Karmeluk
Czas modyfikacji informacji: 2015-05-21 09:16:36 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 34793