Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DYREKTOR GENERALNY
A A A

Dyrektor Generalny

Halina Stachura-Olejniczak
 

Absolwentka wydziału ekonomiki handlu zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W latach 80-tych pracowała w centrali handlu zagranicznego w Katowicach, gdzie zajmowała się głównie negocjacjami handlowymi poprzedzającymi podpisanie międzynarodowych umów i kontraktów oraz ich realizacją. W latach 90-tych była związana w międzynarodowymi firmami logistycznymi, uczestnicząc jako dyrektor ds. operacyjnych w procesie tworzenia nowoczesnych systemów logistycznych w Polsce. Pracę w administracji rządowej rozpoczęła w 2003 r. obejmując stanowisko naczelnika wydziału analiz rynkowych i planowania, a następnie dyrektora biura polityki rynkowej w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Jako trener służby cywilnej w latach 2005-2007 brała udział w licznych projektach szkoleniowych organizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we współpracy z National School of Government w Londynie. Jest urzędnikiem służby cywilnej. Akt mianowania otrzymała w 2006 r.

Zadania Dyrektora Generalnego:

 1. Zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez kierownika urzędu, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na podstawie ustaw,
  • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,
  • występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu,
  • ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
  • gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
  • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420),
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.),
  • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie,
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
 2. Dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:
  • przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
  • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
  • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie;
 3. Wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 4. Wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika urzędu.

Kontakt:

Dyrektor Generalny

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl

plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Sekretariat:
tel: 22 695 62 36
fax: 22 695 62 76
pokój 135

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-02 14:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-12-01 14:39:53 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-07-02 14:47:26 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 30512