Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ INFORMACJE PUBLICZNE
A A A

Zasady udostępniania informacji publicznej (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego).

§ 138. 1. Informacja publiczna udostępniana jest w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniana jest na wniosek.

§ 139.  Zadania związane z udostępnianiem informacji publicznej, w sposób o którym mowa w § 138  ust. 1,  koordynuje Biuro Kadr i Organizacji.

§ 140. 1.  Udostępnianie informacji publicznej, w sposób o którym mowa w § 138 ust. 2, odbywa się ustnie lub pisemnie.
2. Wnioski w formie dokumentów elektronicznych są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
3. Informacja publiczna udostępniana jest przez wydziały, zgodnie z zakresem działania określonym w Regulaminie.

§ 141. 1. Pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicznej rejestrowane są w rejestrze wniosków o dostęp do informacji publicznej.
2. Biuro Kadr i Organizacji przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, do załatwienia właściwemu wydziałowi lub innym podmiotom wykonującym zadania publiczne,              po zarejestrowaniu.
3. W przypadku wpływu wniosku bezpośrednio do wydziału, należy niezwłocznie zgłosić wniosek do Biura Kadr i Organizacji w celu jego zarejestrowania.

§ 142. 1.  Dyrektorzy wydziałów po dokonaniu oceny wniosku:
1) udzielają odpowiedzi;
2) wydają decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji;
3) umarzają postępowanie o udostępnieniu informacji.
2.  Informacje o sposobie załatwienia wniosku wraz z kopią udzielonej odpowiedzi bądź wydanej decyzji podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w § 141 ust.1.

§ 143.   Zasad udostępniania informacji publicznej określonych w § 138 – 142 nie stosuje się do materiałów archiwalnych, do informacji udzielanych przez Rzecznika Prasowego Wojewody oraz do informacji, których udostępnianie odbywa się na podstawie przepisów szczególnych.

Wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Czas wytworzenia informacji: 2011-03-07 08:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-10-30 08:00 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2011-03-07 08:36:20 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 7385