Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.47.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka – Kuźnica Białostocka na odcinku Wołomin – Tłuszcz od km 24,450 do km 36,300– odcinek IIIb. Etap I” w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

 

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 2 obręb 0001 Duczki, nr 1 obręb 0002 Duczki, nr 1 obręb 0003 Duczki na terenie Gminy Wołomin, nr 441/5, nr 441/4, nr 441/3 obręb Pasek, nr 734 obręb Dobczyn, nr 390/2, nr 1200 obręb Lipka na terenie Gminy Klembów, nr 534, nr 484  obręb Jasienica, nr 2251 obręb 0001 Tłuszcz na terenie Gminy Tłuszcz, powiat wołomiński.

           

Ocena przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:. WIŚ-III.7840.7.47.2014.EA, wszczętego na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 27 kwietnia 2015 r., w sprawie zmiany pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188/III/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy lokalizacji ekranów akustycznych.

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jest Wojewoda Mazowiecki.

 

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

 

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w od dnia 27 lipca 2015 r., do dnia 17 sierpnia 2015 r. Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 601).

 

 

 

WIŚ-III.7840.7.47.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-17 08:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-17 08:43:46 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 25