Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ TRANSPORTU I ORGANIZACJI WI-IV
A A A

Oddział Transportu i Organizacji  WI-IV

Kierownik:

Łukasz Kowalski


tel. 22 695 63 05, pok. 503B
fax. 22 695 61 92

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek     8 - 16

 

Zakres działania:

 

          1. Prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym:

 •   rejestracja pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności;
 •     prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów na potrzeby służb specjalnych;
 •    przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami silnikowymi, przysłanymi przez placówki dyplomatyczne i konsularne RP;

2. nadzór nad:

 •       zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania;
 •       ośrodkami doskonalenia techniki jazdy,
 •       ośrodkami szkolenia;

3. prowadzenie spraw związanych z egzaminowaniem:

 •       osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 •       kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się  o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem,
 •       kandydatów na instruktorów techniki jazdy;
 •       wydawanie świadectw kwalifikacji zawodowej;
 •       prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących:
 •       ośrodek szkolenia,
 •       ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
 •      prowadzenie ewidencji ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych;
 •      prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy oraz wydawanie świadectw instruktora techniki jazdy;
 •     uzgadnianie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras  pielgrzymek po drogach publicznych województwa mazowieckiego oraz przekazywanie tych  uzgodnień organizatorom pielgrzymek;
 •      prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych mających na celu poprawę bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie województwa mazowieckiego;
 •       prowadzenie spraw związanych z udziałem w pracach Wojewódzkiej Rady BRD;
 •    przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckie informacji o osobach, którym cofnięto uprawnienia diagnosty;
 •      udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu transportu drogowego kierowane do MUW przez osoby, jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego oraz inne  jednostki.

 4. Prowadzenie spraw z zakresu mieszkalnictwa, w tym:

 •      prowadzenie listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, załatwianie spraw odwoławczych dotyczących rekompensat na cele mieszkaniowe,
 •      ustalanie wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie mazowieckim; 

5.   Prowadzenie spraw w zakresie stałego utrzymywania lotniczych przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzanie sprawnej i skutecznej kontroli przejść granicznych.

6. Realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania Wydziału, w tym:

 • opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego Wydziału;
 • przygotowanie planu pracy i nadzór nad ich realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji tego planu;
 • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w tym:

      -przygotowanie listy obecności;
- ewidencjonowanie urlopów na liście oraz przygotowanie planów urlopowych;
- prowadzenie książki wyjść służbowych oraz delegacji służbowych;

 •  przygotowywanie wystąpień związanych z awansowaniem, przeszeregowywaniem i wynagradzaniem pracowników;
 • przygotowanie wystąpień w zakresie spraw związanych ze szkoleniem pracowników;
 • przygotowywanie wystąpień o wydanie upoważnień i pełnomocnictw dla kierowniczej kadry Wydziału oraz dla pracowników;
 • sporządzanie zakresów obowiązków  oraz opisów stanowisk i ich aktualizację;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy w  zakresie należącym do Wydziału;
 • opieka nad przebiegiem praktyk zawodowych studentów oraz stażystów w Wydziale;
 • bieżąca analiza stanu zatrudnienia, funduszu wynagrodzeń i etatów;

7.Realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora Wydziału w zakresie sporządzania sprawozdań i udzielania informacji.

8.Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych zadań.

9.Wykonywanie zadań z ramienia Wydziału związanych z zamieszczaniem publikacji oraz bieżącą aktualizacją strony internetowej MUW oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

10.Zapewnienie stałego i systematycznego kontaktu z oddziałami w Delegaturach.

11.Prowadzenie sekretariatu Wydziału, w tym:

     -rejestrowanie i przekazywanie pism zadekretowanych przez Dyrektora oraz Zastępcę;
-organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków;
-udzielanie informacji w sprawach realizowanych przez Wydział;
-realizacja zadań wynikających  z  poleceń  Dyrektora Wydziału;

12.Prowadzenie kancelarii Wydziału, w tym:

      -zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji w Wydziale;
-przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji;
-prowadzenie rejestrów:

      - skarg i wniosków,
-skarg skierowanych do sądów administracyjnych,
-pism „zastrzeżonych”;

      -wysyłka i ekspedycja korespondencji (na terenie Urzędu i do adresatów zewnętrznych);
-przesyłanie pism wpływających niezgodnie z właściwością Wydziału do odpowiednich komórek MUW oraz innych  organów i instytucji;
-przygotowywanie zestawień, informacji oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującymi terminami oraz poleceniami Dyrektora;

13.Prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w tym:
•opróżnianie z osób i rzeczy lokali mieszkalnych na wniosek wierzycieli;
•odebranie rzeczy ruchomych;
•stosowanie grzywny w celu przymuszenia;
•odbieranie nieruchomości.

14. Prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem dokumentów w Wydziale.


 

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-18 12:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 12:37:14 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2015-02-18 12:28:57 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 37387