Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-P.7820.2.5.2015.MG OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
A A A

                           OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
       o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

     Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Prezydenta Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dnia 25 marca 2015 r., złożony w dniu 26 marca 2015 r., uzupełniony w dniu 1 kwietnia 2015 r., Wojewoda Mazowiecki, wydał w dniu 13 maja 2015 r., decyzję Nr 117/P/2015, znak: WI-P.7820.2.5.2015.MG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka. Etap IIA; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego”.
   Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone przedmiotową decyzją  stanowią linie podziału nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego, tj. Województwa Mazowieckiego. Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Teren inwestycji obejmuje działki:

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi wojewódzkiej (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji):
- województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Stara Biała, obręb nr 17 Maszewo Duże,  działki numer ewidencyjny: 221/8 (221/72, 221/73), 221/9 (221/74, 221/75), 221/53 (221/70, 221/71);
- województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina: Miasto Płock, obręb nr 3 Maszewo,  działki numer ewidencyjny: 131/1 (131/2, 131/3, 131/4), 133/1 (133/2, 133/3), 132 (132/1, 132/2), 134/4.

Numery działek poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości dla dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii (dotyczy podkreślonych numerów działek):

- województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Stara Biała, obręb nr 17 Maszewo Duże,  działki numer ewidencyjny: 228
- województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina: Miasto Płock, obręb nr 3 Maszewo,  działki numer ewidencyjny: 28, 18, 131/1 (131/2, 131/3, 131/4), 35.

   W związku z powyższym zawiadamia się strony, w tym właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, pokój nr 322, telefon (24) 235-11-52.

   Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock) w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

    Zgodnie z art. 49 ustawy „Kpa” doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Znak sprawy: WI-P.7820.2.5.2015.MG
Płock, 13 maja 2015 r.

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-15 08:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-15 08:45:53 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 103