Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO WZ-IV
A A A

Oddział Ratownictwa Medycznego i Bezpieczeństwa Zdrowotnego WZ-IV

Kierownik:

Ewa Szajnocha
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Tel. 22 695 67 08,
pokój 268,
e-mail: eszajnocha@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika:

Maciej Maślanka
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Tel. 22 695 67 32,
fax 22 695 61 53,
pokój 304,
e-mail: mmaslanka@mazowieckie.pl

Ratownictwo
Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Nocna i świąteczna pomoc lekarska; okulistyka / laryngologia
Monitoring sytuacji w szpitalach

Zakres Działania:

 1. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem państwowego ratownictwa medycznego na terenie województwa.
 2. Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia lub zdrowia.
 3. Opracowywanie informacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego na terenie województwa.
 4. Sporządzanie i aktualizacja wojewódzkiego planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego.
 5. Uzgadnianie z dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia liczby i rozmieszczenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz wykazu jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu  ratownictwa medycznego.
 6. Prowadzenie ewidencji jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego z obszaru województwa oraz prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisaniu jednostki do systemu państwowego ratownictwa medycznego lub jej wykreśleniu.
 7. Prowadzenie działań organizacyjnych dla zapewnienia określonych ustawowo parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego.
 8. Powierzanie dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzenia postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.
 9. Opracowywanie programów wieloletnich na dofinansowanie inwestycji w zakresie tworzenia i modernizacji zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i stanowisk pracy dyspozytorów medycznych.
 10. Opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Wojewodzie programów kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia programu kursu lub jego cofnięcia, a także prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących kursy.
 11. Prowadzenie bazy danych dotyczących działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
 12. Przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego.
 13. Nadzór nad Centrami Dyspozytorskimi.
 14. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitej dyspozytorskiej sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego.
 15. Współpraca z krajowym operatorem sieci łączności bezprzewodowej w systemie państwowego ratownictwa medycznego;
 16. Organizacja pełnienia całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
 17. Weryfikacja wniosków oraz wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.
 18. Prowadzenie spraw związanych z  działalnością wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 19. Prowadzenie postępowań w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek, lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 20. Koordynowanie planowanego zaprzestania działalności całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 21. Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zdrowia i życia.
 22. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.
 23. Współpraca z jednostkami, instytucjami i organami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych w stanie nagłym, między innymi z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz podmiotami tworzącymi.
 24. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym na terenie województwa.
 25. Monitorowania akcji protestacyjnych i strajkowych na terenie województwa
  w zakresie ochrony zdrowia.
 26. Prowadzenie spraw dotyczących dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację przez gminy zadania zleconego, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Czas wytworzenia informacji: 2014-03-28 10:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-26 15:46:09 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-28 10:24:17 Osoba modyfikująca informację: Anna Tokarska
  ilość odwiedzin: 39541