Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-P.747.3.4.2014.TM OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WSZCZĘCIU POSTĘP. O WYDANIE DEC. O USTALENIU LOKALIZACJI TOWARZYSZĄCEJ W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU
A A A

                          OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
             
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
                               inwestycji towarzyszącej w zakresie
      terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

      Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.)

                                       Wojewoda Mazowiecki zawiadamia,

że zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 38 w związku z art. 24 ust. 1 powyżej przywołanej ustawy, zostało wszczęte – na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. z siedzibą: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, którą jest budowa gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, dla zamierzenia: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, oraz w zakresie:

skutków o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy, to jest ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości objętych tą decyzją, dla następujących nieruchomości:

województwo mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży, obręb 0011_Głowina: dz. nr 101/4
-KW PL1P/00026717/2;
województwo mazowieckie, pow. płocki, gm. Stara Biała, obręb 0008_Draganie Nowe: dz. nr 14/2 -KW  PL1P/00010082; dz. nr 13/7 - KW PL1P/00070876/7
województwo mazowieckie, pow. płocki, gm. Staroźreby, obręb Staroźreby: dz. nr 237/1 - KW  PL1P/00060012/0.

      W przypadku zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.), nabywca i zbywca zobowiązany jest do zgłoszenia Wojewodzie Mazowieckiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez nowego właściciela lub użytkownika, nie będzie stanowić podstawy do wznowienia postępowania.
     W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna.
     Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 
      W związku z powyższym informuję właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, że mogą oni składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, a z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu – pokój 315, codziennie w godz. 8.00-15.00 do czasu wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawia.

Znak sprawy: WIŚ-P.747.3.4.2014.TM
Płock, 30 stycznia 2014 r.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-31 10:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-31 10:56:41 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 399