Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ.II.7820.2.1.2014.SMS ZAWIADOMIENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU
A A A

                                   Z A W I A D O M  I E N I E
                                 o toczącym się postępowaniu

    W związku z dokonaniem na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1194 t.j.) zawiadomienia o wszczętym dnia  21 lutego 2014 r. postępowaniu, z wniosku  Zarządcy Drogi - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew, informuję, że w sprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. Wojewoda Mazowiecki nałożył na inwestora postanowieniem nr 198/2014 obowiązek uzupełnienia braków i nieprawidłowości w przedłożonych projektach budowlanych. Następnie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych i tym samym zawiesił z urzędu postępowanie. W dniu 3 grudnia 2014 r. postanowieniem nr 621/II/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. podjął z urzędu zawieszone postępowanie i dnia 5 grudnia 2014 r. postanowieniem nr 624/II/2014 udzielił zgody na odstępstwo od przepisów § 7 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt 4 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). 
 
   Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
   Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 znak sprawy   WIŚ.II.7820.2.1.2014.SMS

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-18 10:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-12-18 10:10:23 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 198