Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-P.7820.2.1.2015.MG OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
A A A

                        OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
                          o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 
                         o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), zwanej dalej „specustawą”, a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Prezydenta Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dnia 9 stycznia 2015 r., Wojewoda Mazowiecki, w dniu 9 stycznia 2015 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (ul. Dobrzyńska) na odcinkach od km 46+991 do km 47+730 oraz od km 47+960 do km 48+538 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku”.
   Zgodnie z art. 11d ust. 9 „specustawy” z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego objęte zakresem wniosku, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
    Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (art. 12 ust. 1-6 „specustawy”).
   Według art. 19 ust. 1 „specustawy”, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiący własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi albo samorządowej jednostki organizacyjnej.
   Teren inwestycji obejmuje działki (numeracja działek według stanu istniejącego):
- obręb nr 3 Maszewo, gmina: Miasto Płock, powiat: płocki, województwo: mazowieckie, działki nr ewidencyjny: 34/2, 34/8, 35, 37, 53, 54, 94, 96, 119, 120, 134/3, 148/2, 416, 417, 418, 446/1;
- obręb nr 8 Śródmieście, gmina: Miasto Płock, powiat: płocki, województwo: mazowieckie: 4/5.
    Akta sprawy znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, pokój 322, telefon (24) 235-11-52, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

   Zgodnie z art. 49 ustawy „Kpa” zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy: WI-P.7820.2.1.2015.MG
Płock, 22 stycznia 2015 roku

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-23 08:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-23 08:53:39 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 188