Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
„BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO DALEKOSIĘŻNEGO SŁUŻĄCEGO DO TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ POD NAZWĄ RUROCIĄG RELACJI ST1 ADAMOWO – BS PLEBANKA. II ETAP REALIZACYJNY. CZĘŚĆ LINIOWA RUROCIĄGU, WOJ. MAZOWIECKIE, POW. WOŁOMIŃSKI, M. I GM. RADZYMIN. ODCINEK OD KM 97
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 
         Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t. j.), dalej czytaj k.p.a. zawiadamia się, że w dniu 09.10.2013 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, m. i gm. Radzymin. Odcinek od km 97+246,22 do km 101+359,20”.
        Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
         W związku z powyższym niniejszym pismem informuje się, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania.


Pouczenie

        Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
        Ponadto w myśl art. 36 w związku z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach prawa dotyczących wydania ww. decyzji okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu nie wlicza się.
       Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski  dotyczące zawieszenia postępowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  
       Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7840.5.5.2013.AM

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-17 14:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Malwina Siwik
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-17 15:00:23 Osoba udostępniająca informację: Malwina Siwik
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 569