Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1512/DG/2011
A A A

Warszawa, dnia 27.09.2011r.

SPN-II.7533.739.2011.MS

DECYZJA Nr 1512/DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa-Bemowo z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako działki ew. nr 41/1 o pow. 0.0134 ha, nr 41/2 o pow. 0.1116 ha (dawna dz. ew. nr 41 o pow. 0.1250 ha) z obrębu 6-13-14 zajętego pod część ulicy Narwik.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Warszawa-Bemowo wnioskiem znak GKG/OS/7228/2/4/35885/01 z dnia 14.02.2001r. wystąpił na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o wydanie decyzji dotyczącej przekazanie z mocy prawa dz. ew. nr 41 o pow. 1250 m2 z obrębu 6-13-14 zajętej pod ulicę Narwik w Warszawie. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Na podstawie oświadczenia Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami z dnia 28.06.2011r. znak GK-D-I-TST-6825-17-4-2011 nieruchomość oznaczona jako dz. nr 41 z obrębu 6-13-14 nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku własności Skarbu Państwa, ani m.st. Warszawy. Według stanu na dzień 31.12.1998r. zgodnie z kartą inwentaryzacyjną nieruchomości przedmiotowy grunt był niehipotekowany i pozostawał we władaniu Gminy. Pismem z dnia 31.12.2001r. znak GKG/OS/7228/2/27/35885/01 Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji poinformował, że zgodnie z Protokółem ustalenia stanu władania wykonanym w maju 1996r. władającym ulicą Narwik jest Urząd Gminy Warszawa Bemowo. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 07.01.2010r. znak UD-I-WID-C-LPA-5544-5-2-09 ulica Narwik na odcinku oznaczonym jako dz. ew. nr 41 o pow. 1250 m2 z obrębu 6-13-14 jest drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie M.St. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych. Tym samym pismem zostało złożone oświadczenie, że ul. Narwik była objęta utrzymaniem przez Gminę Warszawa Bemowo. Pismem z dnia 21.01.2010r. znak BG-EU-E-I-AFI-74541-9-1-10 Urząd m.st. Warszawy poinformował, że w dniu 20.11.2009r. w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Dzielnicy Bemowo został ujawniony podział dz. ew. nr 41 z obrębu 6-13-14 na działki ew. nr 41/1 i nr 41/2. Na podstawie art. 103 ust. 2 z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dotychczasowe drogi lokalne miejskie z dniem 01.01.1999r. stały się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod część ulicy Narwik stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa – Bemowo. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Prezydent m. st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2. Prezydent m. st. Warszawy (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej) pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 3. Burmistrz Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa  

4. aa.

Do wiadomości:

1) Urząd m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-28 13:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-28 13:24:16 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1611