Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-P.7820.2.5.2013.BW OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ. O WYDANIU DEC O ZRID NR 1/2014 Z 03.02.2014
A A A

                 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
      o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zwanej dalej „specustawą”, a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej „Kpa”, zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dnia 8 października 2013 r., wpływ do tutejszego organu w dniu 11 października 2013 r. (ostatecznie uzupełniony  w dniu 7 listopada 2013 r.),  Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu 3 lutego 2014 r., decyzję nr 1/2014, znak: WIŚ-P.7820.2.5.2013.BW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Srebrna w km 41+478 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.
   Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone przedmiotową decyzją  stanowią linie podziału nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Teren inwestycji obejmuje działki:

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, gwiazdką zaznaczono tereny wód płynących):
- województwo: mazowieckie, powiat: płocki,  gmina: Stara Biała, obręb PGR Srebrna, działki nr ewidencyjny: 12, 7/4 (7/7, 7/8), 11/2 (11/7, 11/8), 20/17 (20/44, 20/45), 34 (34/1, 34/2), 63 (63/1, 63/2), 18*, 9*.

   W związku z powyższym zawiadamia się strony, w tym właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, pokój nr 322, telefon (24) 235-11-54.

    Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki  w Warszawie Wydział Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej  w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock) w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  o wydaniu decyzji.

    Zgodnie z art. 49 ustawy „Kpa” doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy: WIŚ-P.7820.2.5.2013.BW
Płock, 3 lutego 2014 r.

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-10 12:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-10 13:04:22 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 810