Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ FINANSOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH - FIN.IV
A A A

Oddział Finansowania Programów Regionalnych - FIN - IV

Renata Iwańska

Telefon: 22 695 63 33,
pokój 207
e-mail: riwanska@mazowieckie.pl

Zakres działania:

1) realizacja zadań związanych z obsługą finansową Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006;

2)   prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych z:

a)   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

b)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

c) Programu Operacyjnego EISiP Polska, Białoruś, Ukraina;

3)   weryfikacja wniosków o uruchamianie oraz przyznawanie zapewnienia finansowania
lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

4)   ewidencja i archiwizacja dokumentów projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

5)   opracowywanie i przygotowywanie, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami Urzędu, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi materiałów planistycznych
do projektu budżetu środków europejskich Wojewody, w zakresie wydatków bieżących
oraz majątkowych;

6)   opracowywanie i przygotowywanie we współdziałaniu z właściwymi wydziałami Urzędu, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi materiałów planistycznych
do projektu budżetu Wojewody w zakresie wydatków inwestycyjnych;

7)   opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody w zakresie środków europejskich oraz wydatków inwestycyjnych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

8)   przygotowywanie projektów zmian w budżecie środków europejskich oraz wydatkach inwestycyjnych w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;

9)   przygotowywanie, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wniosków
o zwiększenie środków finansowych z rezerwy celowych;

10) weryfikacja pod względem finansowo-rachunkowym umów i aneksów zawartych przez Wojewodę z beneficjentami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

11) współdziałanie z samorządem województwa mazowieckiego, ministrem właściwym
do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w zakresie realizacji
i finansowania zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

      12) opracowywanie okresowych informacji dotyczących planu i wykonania budżetu województwa mazowieckiego, w zakresie wydatków majątkowych oraz budżetu środków europejskich.

formularz.xls
formularz
katalog do budżetu zadanowego na 2012_kwiecień.xls
katalog do budżetu zadaniowego na 2012_kwiecień
Czas wytworzenia informacji: 2014-06-06 15:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Renata Iwańska
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 12:56:26 Osoba udostępniająca informację: Renata Iwańska
Czas modyfikacji informacji: 2014-06-06 15:17:13 Osoba modyfikująca informację: Marcin Jakubczyk
  ilość odwiedzin: 33884