Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.15.2014.ES ZAW. O WSZCZĘCIU POSTEOWANIA ADMINISTR. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ E20 (NR2) ODCINEK SIEDLCE-ŁUKÓW
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1594 tekst jedn.) że zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Rachelę Kruczała, wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą:

budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E20 (nr 2), odcinek Siedlce – Łuków, na terenie województwa mazowieckiego – w ramach realizacji zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – Stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) w ramach projektu POliŚ 7.1-9.1 „Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”.

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych o numerach:

1.    w jednostce ewidencyjnej 146401_1 – Miasto Siedlce:

obręb 120: 1/22, 1/23, 1/25;

2.    w jednostce ewidencyjnej 148608_2 – gmina wiejska Siedlce:

obręb 1: 1066/1, 923/1; obręb 28: 1195, 1194/11; obręb 25: 1242,

3.    w jednostce ewidencyjnej 142611_2 – gmina Wiśniew:

obręb 9: 393; obręb 1: 500; obręb 3: 85; obręb 2: 780; obręb 22: 1160, 1160/1,

4.    w jednostce ewidencyjnej 142613_2 – gmina Zbuczyn:

obręb 1:189; obręb 16: 767; obręb 30: 595; obręb 8: 1268; obręb 15: 391.

 

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, tekst jedn.).

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t. j.) – dalej Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

 

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

WIŚ-III.7840.7.15.2014.ES

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-03 14:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-03 15:00:13 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 378