Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.45.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 176/III/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:


Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka – Kuźnica Białostocka na odcinku Tłuszcz – Łochów od km 48,350 do km 57,300 – odcinek IVb. Etap I w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.


Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy zakresu robót budowlanych - lokalizacji ekranów akustycznych, posadowionych na działkach ewidencyjnych: nr 569 obręb 0020 Szewnica, nr 440 obręb 0004 Dębe, nr 1038 obręb 0003 Borzymy, nr 901/2 obręb 0021 Urle na terenie Gminy Jadów, powiat wołomiński oraz nr 1, nr 454 obręb 0011 Kaliska, nr 137 obręb 0002 Barchów, nr 2052/72 obręb 0001 Łochów Miasto na terenie Miasta i Gminy Łochów, powiat węgrowski.
 
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, ustala się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).


Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) – dalej K.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać oraz składać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.


Doręczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.


W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a.


WIŚ-III.7840.7.45.2014.EA

 

 

 

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-05 12:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-05 13:07:45 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 102