Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA Z MOCY PRAWA PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU, W M. ST. WARSZAWA, DZIELNICA BEMOWO, DZ. EW. NR 1/4, OBRĘB 6-13-15
A A A

DECYZJA

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.)

stwierdzam

nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako działka ew. nr 1/4 o pow. 0.0068 ha z obrębu 6-13-15, zajętego pod część ulicy Górczewskiej.

UZASADNIENIE

    Wnioskiem znak GK-SP-GSP-I-MWA-6820-101-5-11/art.73(WN) z dnia 17.01.2012r. Prezydent m.st. Warszawy wystąpił na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r., prawa własności zajętych pod drogę publiczną krajową nieruchomości położonych przy ul. Górczewskiej (na odcinku od Pętli Lazurowa do granic m.st. Warszawy), na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew.: nr 1/3 o pow. 0.2097 ha, nr 1/4 o pow. 0.0068 ha, nr 1/5 o pow. 0.0138 ha, nr 1/6 o pow. 0.0009 ha, nr 1/7 o pow. 0.0032 ha z obrębu 6-13-15, działki ew. nr 91/1 o pow. 0.1969 ha, nr 91/2 o pow. 0.0014 ha, nr 91/3 o pow. 0.0014 ha, nr 91/4 o pow. 0.0032 ha z obrębu 6-13-14, działki ew. nr 1/1 o pow. 0.0111 ha, nr 1/15 o pow. 0.2001 ha z obrębu 6-11-09, działki ew. nr 117/2 o pow. 0.1823 ha, nr 117/4 o pow. 0.2837 ha, nr 117/6 o pow. 0.8711 ha z obrębu 6-11-02.

    Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

    Przedmiotowa decyzja dotyczy działki ew. nr 1/4 o pow. 0.0068 ha z obrębu 6-13-15.

    Pismem z dnia 14.02.2012r. znak ZDM-ZUWE-ABU-722-106-2-12 Zarząd Dróg Miejskich w odpowiedzi na pismo Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości poinformował, że: przedmiotowa działka zlokalizowana jest w ciągu drogi publicznej ul. Górczewskiej, na dzień 31.12.1998r. ul. Górczewska zaliczona była do dróg wojewódzkich, z dniem 01.01.1999r. przedmiotowa ulica stała się drogą wojewódzką.

    Prezydent m.st. Warszawy zaświadczeniem nr 156 z dnia 16.02.2012r. poinformował, że działki ew. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 w obrębie 6-13-15 położone w Dzielnicy Bemowo odpowiadały na dzień 31.12.1998r. części dz. ew. 1 w obrębie 6-13-15, dla której w operacie ewidencyjnym jako władający ujawniony był Zarząd Dróg Miejskich przy jednoczesnym braku wpisu właściciela.

    Pismem z dnia 10.04.2012r. znak GK-SP-GSP-I.6822.16.2012.BWO została przekazana informacja, że Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa BGN nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi tytuł własności Skarbu Państwa do ww. gruntu, który przysługiwałby mu na dzień 31.12.1998r.

    Pismem z dnia 29.05.2013r. znak GK-WN-I.6822.16.2013.AFI.4 Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy poinformowało, że wg stanu na dzień 31.12.1998r. m.st. Warszawie nie przysługiwało prawo własności do powyższej nieruchomości.

    Pismem z dnia 29.05.2012r. znak GK-WN-I-KAP-6820-01001-14-11 Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy wniósł o modyfikację wniosku z dnia 17.01.2012r. znak GK-SP-GSP-I-MWA-6820-101-5-11 w ten sposób, że przedmiotowy wniosek dotyczy wydania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zamiast jak pierwotnie Skarb Państwa.

    Pismem z dnia 27.06.2012r. znak NI-I.7222.20.2010.AS Marszałek Województwa Mazowieckiego poparł wniosek Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.01.2012r., który został zmodyfikowany pismem z dnia 29.05.2012r.

    Pismem z dnia 12.03.2013r. znak ZDM-ZUWE-ABU-722-183-2-13 Zarząd Dróg Miejskich odpowiadając na pismo Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości poinformował, że w dniu 31.12.1998r. wszystkie obecne działki wymienione w przedmiotowym piśmie zlokalizowane były w liniach dróg publicznych ul. Górczewskiej i ul. Lazurowej, które znajdowały się we władaniu ZDM. Tym samym pismem została przekazana informacja, że wszelkie prace związane w utrzymaniem, konserwacją, modernizacją i eksploatacją ulic: Górczewskiej i Lazurowej w 1998r. wykonywane były przez Zarząd Dróg Miejskich.

    Z pisma Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy z dnia 17.07.2012r. znak BG-PA-E.6621.226.2012.ASK wynika, że w stosunku do powyższej nieruchomości
w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 31.12.1998r. w rejestrze wpis właściciela nie był wykazany.

    Zgodnie z aktami sprawy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości właściciel jest nieustalony.

    Wobec powyższego zawiadomienie o wystąpieniu Prezydenta m.st. Warszawy
w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności przedmiotowych nieruchomości zostało umieszczone na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Bemowo i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Bemowo i tablicy informacyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

    Do dnia wydania niniejszej decyzji nie zostały złożone do akt sprawy pisma, wyjaśnienia, lub wnioski wskazujące osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.

    W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod część ulicy Górczewskiej stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego.

    Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi zgodnie z art. 73 ust. 3 w/w ustawy z dnia 13 października 1998r. podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej.

    Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Prezydent m. st. Warszawy

za pośrednictwem
Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami
pl. Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa

    2.  Prezydent m. st. Warszawy
jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
za pośrednictwem
Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami
pl. Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa
(2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

    3.  Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

    4. aa.

Do wiadomości:
(po nadaniu klauzuli ostateczności)

  1. Urząd m. st. Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-21 20:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-21 11:37:16 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: 2013-06-21 20:05:01 Osoba modyfikująca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
  ilość odwiedzin: 588